Vad innebär skattegränsen?

Trots att Åland är med i EU finns en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Benämningen skattegräns beskriver det faktum att det genom att Åland inte är med i den s.k. skatteunionen, finns en gräns mellan Åland och resten av EU i tillämpningen av mervärdesskattedirektivet och punktskattedirektivet. Dessa direktiv är inte tillämpliga på Åland enligt protokollet 2 till Finlands anslutningsfördrag till EU (Ålandsprotokollet).

Bestämmelser om skattegränsen ingår i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 1266/1996. I lagen anges om vissa undantag som gäller skattegränsen. Förutom dessa undantag tillämpas samma lagstiftning om mervärdesbeskattning och punktbeskattning i landskapet Åland som i övriga Finland.

Varor och tjänster som är skattepliktiga i Finland är skattepliktiga också på Åland och för dem uppbärs skatt på samma grunder och till samma belopp. Genom detta är ändå mervärdesskattedirektivet och punktskattedirektivet indirekt implementerade på Åland materiellt sett.

Även om samma lagstiftning i huvudsak gäller på Åland som i övriga Finland skiljer sig beskattningen i praktiken åt eftersom skattegränsen innebär att vid gränsöverskridande handel till och från Åland så är Åland såsom länder utanför EU i förhållande till EU, d.v.s. tredje land. Det innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import.

Vid import och export är det skatteförvaltningen eller tullen som är beskattningsmyndighet. Eftersom Åland är med i tullunionen utgår inte några tullavgifter vid handeln till övriga EU, men uppbörden av moms sköts av skatteförvaltningen eller tullen.

Allmän information om skattegränsen och momsbeskattning på skatteförvaltningens webbplats

Information om skattegränsen på tullens webbplats