Växthälsa - Lagstiftning

Farliga växtsjukdomar och skadedjur som inte får förekomma på produktionsplatser eller i växter som importeras eller marknadsförs i landet har definierats i lagstiftningen på EU-nivå, nationell nivå och på Åland. Även de inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs för att förhindra skadegörarna från att sprida sig baserar sig på bestämmelserna. Här hittar du de viktigaste bestämmelserna om växthälsa.

Åländsk lagstiftning

Nationell lagstiftning

Läs mer om nationella bestämmelser om växtproduktion på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats

EU-lagstiftning

Läs om växthälsa på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 10.3.2016