Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Växthälsa - Lagstiftning

Farliga växtsjukdomar och skadedjur som inte får förekomma på produktionsplatser eller i växter som importeras eller marknadsförs i landet har definierats i lagstiftningen på EU-nivå, nationell nivå och på Åland. Även de inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs för att förhindra skadegörarna från att sprida sig baserar sig på bestämmelserna. Här hittar du de viktigaste bestämmelserna om växthälsa.

Åländsk lagstiftning

Nationell lagstiftning

Läs mer om nationella bestämmelser om växtproduktion på Jord- och skogsbruksministeriets webbplats

EU-lagstiftning

Läs om växthälsa på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Publicerad 18.5.2015 kl. 07:51
Uppdaterad 1.12.2020 kl. 15:01