Utplantering

Ålands fiskodling, även kallad Guttorps fiskodling, kläcker och föder upp yngel av havsöring, sik och gädda (se tabell). Odlingen gör för närvarande kläcknings- och uppfödningsförsök även med gös och lake. Det är främst fiskelag och fiskevårdssammanslutningar som köper ynglen för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används i första hand rom från fisk fångad på Åland.

Utplanterad fisk (antal x 1000) från Ålands Fiskodling under de senaste fem åren.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Havsöring 178 295 189 235 185 200 192
Gädda, nykläckt 2250 2110 2300 2083 1465 2135 2633
Sik, nykläckt       15 630 290  
Sik, 1-somrig 261 149 169 109 41 150 210

 

Havsöring är den dominerande fiskarten i odlingens verksamhet. Åland saknar förutsättningar för att upprätthålla ett havsöringsbestånd på naturlig väg, men tack vare utplanteringarna finns ett fiskbart bestånd vid Åland.

Sik är kommersiellt en viktig art och därför finns det ett stort intresse bland vattenägare att stärka bestånden genom utplanteringar. Gädda är intressant för fritids- och sportfisket. På grund av varierande storlek på årsklasserna kan beståndet periodvis vara svagt, men genom utplanteringar kan man plana ut de värsta svackorna. Utplantering av gädda ger ett argument för försäljning av fiskekort.

Gös och lake är kommersiellt viktiga arter och det finns intresse för utplantering bland vattenägare. Produktionen av dessa arter är ännu inte tillräcklig för försäljning.

Havsöring och sik föds upp dels i odlingen men också i präglingskassar. Uppfödningen i präglingskassar gör att fisken präglas till området där kassen ligger. Tack vare det återkommer fisken till samma område efter några års uppväxttid.

Vattenägaren sköter präglingskassarna. Den som är intresserad av att ta hand om en präglingskasse kan kontakta odlingen.

Beställning av yngel bör ske före den 15 april till Ålands fiskodling. Beställningsblankett finns under "Bilagor".Vid frågor kontakta enhetschef Stefan Lindqvist eller jourhavande vid odlingen.

Telefon: +358 18 45340
Fax: +358 18 45370

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 9.3.2017