Utplantering av fisk

Yngel för utplantering produceras av Ålands Fiskevårdscentrum (tidigare Ålands Fiskodling). Anläggningen kläcker och föder upp yngel av havsöring, sik och gädda. Det är främst fiskelag och fiskevårdssammanslutningar som köper ynglen för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används i första hand rom från fisk fångad på Åland.

År 2023 utplanterad fisk från Ålands fiskevårdscentrum:

  • Havsöring; 120.400 stycken
  • Gädda, nykläckt; 1.430.000 stycken
  • Sik, 1-somriga; 77.100 stycken

Havsöring är den dominerande fiskarten i odlingens verksamhet. Åland saknar förutsättningar för att upprätthålla ett havsöringsbestånd på naturlig väg, men tack vare utplanteringarna finns ett fiskbart bestånd vid Åland.

Sik är kommersiellt en viktig art och därför finns det ett stort intresse bland vattenägare att stärka bestånden genom utplanteringar. Utplantering av sik enligt den modell som görs från Ålands Fiskevårdscentrum är framgångsrik (se bilagan ”Resultat av sikutplantering på Åland”).

Gädda är intressant för fritids- och sportfisket. På grund av varierande storlek på årsklasserna kan beståndet periodvis vara svagt, men genom utplanteringar kan man plana ut de värsta svackorna. Utplantering av gädda ger ett argument för försäljning av fiskekort.

Havsöring och sik föds upp dels i anläggningen och också i präglingskassar. Uppfödningen i präglingskassar gör att fisken präglas till området där kassen ligger. Tack vare det återkommer fisken till samma område efter några års uppväxttid. Vattenägaren sköter präglingskassarna. Den som är intresserad av att ta hand om en präglingskasse kan kontakta fiskevårdscentret.

Havsöring och sik planteras ut med lastbil och ombesörjs av Ålands Fiskevårdscentrum. Gäddyngel planteras ut av beställaren. Beställaren hämtar ynglen från Ålands Fiskevårdscentrum eller från Jan-Erik Sommarströms kläckningsanläggning i Järsö.

Beställning av yngel bör ske före den 15 april till Ålands fiskevårdscentrum. Beställningsblankett finns under "Bilagor".

Under bilagor finns broschyrer med mer information om utplantering av fisk på Åland.