Styrdokument, rapporter och publikationer

Arbete och pension

Landskapsregeringen är en lagbyggare som tjänar allmänheten öppet, jämlikt och professionellt. Det gör vi genom att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en hållbar framtid...

Ekonomi

Slutrapport från landskapsregeringens arbetsgrupp som utrett möjliga minskningar av kommunala kostnader.
Slutrapport från landskapsregeringens arbetsgrupp som utrett fördelningen av samfundsskatt mellan kommunerna och gjort en bedömning av hur väl systemet uppfyller lagens målsättning.
Rapporten är en utvärdering av landskapsandelssystemet, med fokus på vad som hänt efter den reform som trädde i kraft 2008. Utredningen fokuserar på i vilken grad målsättningarna som sattes i samband...

Hälsa och omsorg

Allmän TBE-vaccination på Åland 2006-2013 – utvärdering och rekommendationer.
En utvärdering av projekt Ansvarsfull alkoholservering år 2014.
Avsikten med utredningen ”Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter” var att lyfta fram människor som lever med ekonomiska svårigheter och ge en beskrivning av hur de upplever sin ekonomiska...
I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare...
Ålands landskapsregerings handbok för yrkesverksamma i åtgärdskedjan för personer med riskbruk eller missbruk.
Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5 Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen undersökt hur den del av det sociala...
Ålands landskapsregerings utredning om de ekonomiska levnadsvillkoren på Åland för personer med funktionsnedsättning år 2008.
På den här sidan hittar du bl.a. Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2022-2025. Ett tillgängligt Åland - Lättläst version...
Landskapsregeringen har antagit ett program för äldrepolitiken 2023–2030 Det äldrepolitiska programmet Ett äldrevänligt Åland 2023–2030 är det första i sitt slag för Åland, och anger...
I enlighet med landskapsregeringens budget 2014 har ett förslag till ett familjepolitiskt program för landskapet Åland tagits fram. Tyngdpunkten i programmet är en modern familjepolitik med ett...
Folkhälsorapport 2019 ger en överblick över ålänningarnas hälsa och sjuklighet och hur folksjukdomarna har utvecklats. Rapporten är sammanställd i samarbete med hälso- och sjukvårdsbyrån och Ålands...
I denna kartläggning kan du hitta det föräldrastöd på Åland som finns att tillgå genom barnets alla åldrar.
En rapport över behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från...
Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.
Ålands landskapsregerings tillsynsresultat av kommunernas bruk av handikappserviceplaner inom handikappservicen år 2012.
Med kvalitetsrekommendationen önskar landskapsregeringen bidra till utvecklingen av tjänster för äldre. Det övergripande målet är att de tjänster som produceras för äldre, framförallt inom vård och...
Arbetsgruppens rapport angående medicinsk rehabilitering 19.6.2023. I rapporten redogörs för olika tolkningar som förekommer mellan olika parter gällande medicinsk rehabilitering. Vidare presenteras...
Riktlinjer för en likvärdig institutionsvård för äldre på Åland.
Att utreda förutsättningarna för att etablera en digital ungdomsmottagning – en kartläggning.
Landskapsregeringens riktlinjer och rekommendationer för att skapa möjligast optimala strukturer och innehåll i demensomsorgen och -vården utgående från ett helhetsperspektiv på klienten/patienten...
Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen...
Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.
En kartläggning av serviceutbudet 2010.
Den 1 januari 2021 träder landskapslag (2020:12) om socialvård i kraft. Landskapsregeringen har utarbetat en guide till hjälp vid tillämpning av lagen.
Den 1 januari 2021 träder Äldrelag (2020:9) för Åland i kraft. Landskapsregeringen har utarbetat en guide till hjälp vid tillämpning av Äldrelagen för Åland.
Här hittar du ÅSUB:s undersökningar om rusmedelsbruk och spelvanor på Åland. 
Ålands landskapsregering har låtit ta fram en utredning om äldres roll i ekonomin på Åland, nu och i framtiden. Utredningen utgör ett underlag för landskapsregeringens äldrepolitiska program....
Sexualiserat våld, våld från föräldrar och psykisk ohälsa bland unga på Åland, analys av resultatet i Hälsa i skolan 2019.
Juristfirman Diesen från Stockholm har, på landskapsregeringens begäran, gjort en utvärdering av den s.k. Barnahusmodellen som är en samverkansmodell mellan berörda myndigheter då barn misstänks vara...
Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet. Projektet har arbetat med att samordna, effektivera och utveckla de...
I februari 2023 genomfördes ett pilotprojekt i Strandnäs skola med ett skolbaserat preventionsprogram som heter Youth Aware of Mental Health (YAM). Bifogad rapport innehåller en utvärdering av detta...
Ålands landskapsregering antog den 16.6.2022 utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder.
Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 Åtgärdsprogram för landskapsregeringens alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelpolitiska...
Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten av Med. dr. Pia Maria Jonsson, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.
Arbetsgruppen samlade in information om och beskriver förhållandena inom den åländska äldreomsorgen, och definierar förekommande problem inom omsorgen. I rapporten föreslås lösningar på dessa problem...
Genom projektet ”Äldres psykiska ohälsa”s rekommendationer önskar landskapsregeringen bidra till att skapa optimala strukturer och innehåll i omsorg och vård med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv...

Infrastruktur och kommunikationer

Broschyren ”Om krisen kommer” har sammanställts av Ålands landskapsregering tillsammans med Statens ämbetsverk på Åland, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns stads räddningsverk och...
I rapporten undersöks hur tillgänglighetsaspekterna i plan- och bygglagstiftningen efterlevs i byggprocessen.
Syftet med översvämningsdirektivet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Ålands preliminära bedömning av...

Kultur och fritid

Ålands landskapsregerings kulturpolitiska strategi för 2024 – 2030 är under arbete. Ett utkast för strategin skickades ut på bred remiss i oktober 2023. Arbetet med att sammanställa strategin är nu i...
Syftet med det här programmet är att beskriva landskapsregeringens politik på idrotts-, motions- och hälsoområdet, samt de åtgärder som landskapsregeringen planerar att vidta under perioden 2018-2022...
Genom beslut på enskild föredragning har förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen. Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över 14 800...

Miljö och natur

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar och även upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa områden. Dessa så...
Det övergripande syftet med den marina strategin är att skydda och bevara den marina miljön och förebygga försämringar. Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som behövs för att uppnå och...
I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande: "Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant." Friskt vatten är en livsnödvändighet....

Näringsliv och företagande

Här finns informationsbrevet jordbruksbyrån informerar samlat från och med år 2021 och framåt.
Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt. Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om...
Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Guiden uppdateras kontinuerligt. Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om...
En utredning om förutsättning och krav för musselodling för livsmedelsproduktion har gjorts av landskapsregeringen. Utredningens resultat har sammanställts i en rapport som baserar sig på en...
Rapporten är en utvärdering av hur nya lagen om avbytarstöd (2014:53 samt 2015/47)) utfallit. Målsättningen var att ge de åländska husdjursgårdarna möjlighet att beskriva hur de upplevt att den...

Demokrati och jämställdhet

Ålands jämställdhetsarbete ska konkret och effektivt bidra till jämställdhet och arbetet har kommit långt med jämställdhet genom lagstiftning och politiska åtgärder. Samtidigt har Åland en lång väg...
Landskapsregeringen antog en Digital agenda för landskapet Åland 2012. Agendan har som mål att genom it-samverkan omvandla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle och prioriterar följande...
Med avstamp i hållbarhetsagendan antog landskapsregeringen hösten 2019 Ålands första Handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället. Trots jämställdhets- och...
Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020–2023 är framtaget i förändringarnas tid. De åländska kommunerna kommer att påverkas av en del lokala strukturella förändringar samtidigt...
Ålands läge i Östersjön, vår självstyrelse och demilitarisering gör oss världsunika. En hög sysselsättningsgrad och fortsatt inflyttning skapar möjligheter att utveckla samhället i en positiv...
Ålands landskapsregerings arbete för jämställdhet ska bidra till det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och frihet att forma samhället och sina egna liv och bidra till...
Ålands landskapsregering genomförde våren 2017 en enkätundersökning gällande förekomst av våld i nära relationer. Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för...

Utbildning och lärande

Alla grundskolor på Åland ska inför varje läsår göra upp en arbetsplan. I arbetsplanen ska innehållet för skolans undervisning och fostran preciseras och tydliggöras samt de metoder skolan använder...
Dimensionering av antalet nybörjarplatser på Åland ht 2024 till Ålands Lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola med underlag för planering inför 2025-2026.
Dimensionering av antalet nybörjarplatser på Åland för annan utbildning ht 2024 till Ålands yrkesgymnasium med underlag för planering inför 2025.
Ålands landskapsregerings rapport om elevers och studerandes hälsa och inlärning år 2015. En kartläggning om samverkan, samarbete och samordning.
Elevhälsa
Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande till gymnasialstadiet år 2024.
Enkäten Hälsa i skola ger information om skolelevernas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsovanor, upplevd hälsa samt om elev -hälsovården. Enkäten har besvarats av eleverna i klass 8 och 9 i...
IKT-strategi för digital kompetens inom utbildningssektorn på Åland 2023-2027 fastställes 13.6.2023.
Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015 ett utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland. Denna publikation beskriver programmet i en förkortad och...
Ålands landskapsregering gör upp en läroplan för grundskolan på Åland. Läroplanen består av en allmän del och ämnesdelar i varje läroämne i grundskolan. Nedan hittar du den allmänna delen och...
Landskapsregeringen fastställer också läroplan för integrationsutbildning av vuxna invandrare.
Revideringarna gäller i första hand inom den grundläggande yrkesutbildningens utbildningsprogram för studerande som inleder sina studier hösten 2019. För studerande som inlett sina studier inom den...
Ålands landskapsregering beslöt att fastställa revideringar i "Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen" att gälla från 1.8. 2022 och tills...
Ålands landskapsregering beslöt att fastställa revideringar i ”Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen” att gälla från 1.8. 2021 och tills...
Eleven i grundskolan har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt...
En rapport som kartlägger grundskolornas drogundervisning och ger förslag till plan för drogundervisning på Åland.
Rekommendationer kring användning av digitala enheter.
Riktlinjerna för användning av social medier gäller hela undervisningssektorn på Åland, från förskoleundervisningen till högskolan. 
Rapporten utgör ett underlag till en utbildningspolitisk diskussion om högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling, atttraktionskraft och omställning till ett hållbart samhälle.
Stödet för elevens lärande och skolgång ordnas på tre olika nivåer - allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Stödbehovet ska regelbundet följas upp och vid behov anpassas...
Utbildningspolitiskt program för landskapet Åland Kompetens 2025 Det utbildningspolitiska programmet för landskapet Åland beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital,...
Utredarna Göran Djupsund, professor emeritus, Åbo Akademi och Henrik Wolff, professor Arcada har på uppdrag av Ålands landskapsrgering gjort en utredning om förutsättningarna för en bolagisering av...

Åländsk lagstiftning

Rapporten är ett tjänstemannaförslag till möjliga förändringar inom kommunal lagstiftning som leder till minskade kostnader för kommunerna. Förslaget överlämnades till landskapsregeringen som...