Vattenövervakning

Vattenövervakningen har som syfte att ge en heltäckande översikt av vattenmiljöns tillstånd och för att ge underlag för fortgående kvalitetsbedömning av hela det åländska havsområdet inklusive de inre vikarna och vattentäkterna. Ett övervakningsprogram anpassat i enlighet med vattenlagen och vattendirektivet har tagits fram.

På sidorna om vattenmiljö och klassificering av vatten finns sammanställda resultat från olika provtagningar.

Typområden på jordbruksmark

Vi följer påverkan från jordbruk till vatten genom arbetet ”typområden på jordbruksmark”.

Det är viktigt att veta vilken påverkan jordbruket har på vatten, hur läckage av näringsämnen ändras beroende på odlingsåtgärder, klimat och jordart. Kunskapen är viktig för att miljörådgivning och miljöstöd ska kunna utformas så att de ger bästa möjliga resultat. Det är också viktigt med långa mätserier för att kunna följa trender samt ifall god vattenstatus enligt EU:s ramdirektiv för vatten kan uppnås.

Landskapsregeringen utför noggranna mätningar och odlingsinventeringar i avrinningsområden för Möckelbybäck samt Svartbäckens (Finbyområdet) genom sk typområden. Avrinningsområdena kallas för typområden därför att de fungerar som typexempel för en viss jordbruksregion avseende klimat, jordart och odlingsinriktning. Sammanställningar för varje typområde under ett så kallat agrohydrologiskt år utförs sedan av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Möckel­by­bäcken avvattnar ett ”typområde” på ca 1 103 ha, medan Svartbäcken avvattnar ett 932 hektar stort typområde. I Möckelbybäcken har mät­ningar av vatten­flöde, kväve-halter och fosforhalter pågått sedan oktober 1996, medan provtagningarna i Svartbäcken star­­tade år 2014. 2017 startades flödesmätningar i Svartbäcken, och det installerades en ny flödesmätare i Möckelbybäcken, för kontinuerlig mätning av flödet. Under 2017 och 2018 utfördes inventeringar av 2016 respektive 2017 års odling i båda om­­rådena. 

SE SLU:s rapporter från typområdena under rubriken ”Bilagor" här intill.