Specialtransport

För fordon eller fordonskombinationer finns begränsningar för dimensioner och massa som tillåts på väg, information om de allmänt tillåtna måtten finns i bilagan Största tillåtna mått för transport på allmänna vägar. Om föremålet som transporteras inte går att dela, d.v.s. är ett odelat föremål, och det leder till att de allmänt tillåtna måtten överskrids gäller begränsningarna i bilagan Maximimått för specialtransport som inte behöver transporttillstånd. Om även dessa begränsningar överskrids krävs tillstånd för specialtransport från oss som väghållare. Det föremål som transporteras ska i första hand lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som innebär att de dimensioner och den massa som allmänt tillåts på väg inte överskrids i onödan. I första hand ska man undvika att överskrida den tillåtna bredden och i andra hand höjden. En transport som överskrider de allmänt tillåtna måtten ska markeras med tillbehörliga reflexer, identifierings- och varningslyktor.

För fordon eller fordonskombinationer som är registrerade i EU- eller EES-stat gäller samma restriktioner på Åland som i övriga Finland.

De tekniska begränsningar som konstruktionsmässigt fastställts för fordon eller fordonskombinationer kan inte kringgås genom ett specialtransporttillstånd. Tillstånd för specialtransport ges enbart för odelbar last.

Tillståndsvillkor

En specialtransport ska markeras med reflexer, identifierings- och varningslyktor. Därtill kan varningsskyltar, varningsbil och trafikdirigering behövas om transporten överstiger vissa dimensioner.  Anvisningar om hur transporten ska markeras och när varningsskyltar, varningsbil och trafikdirigering krävs finns i bilagan Villkor för specialtransporttillstånd.

Vidare ställs i specialtransporttillståndet alltid krav på skadeersättning och informationsdelgivning. Om en specialtransport orsakar skada på väg eller väganordningar är det tillståndsinnehavaren som ska ersätta skadan. Den som söker specialtransporttillstånd förutsätts själv ta reda på framkomlighet och eventuella hinder längs planerad rutt. Tillståndsinnehavaren ska informera polis och alarmcentral om transportens art, dess tidpunkt och dess rutt.

Begränsningar i vägnätet

I landskapets vägnät finns ett antal viktbegränsade broar, vilka finns angivna i bilaga. Broarna är viktbegränsade på grund av att deras konstruktion eller skick inte tål högre totalmassor eller axeltryck än vad bron är skyltad för. Ålands landskapsregering beviljar inte undantag för att köra transporter som överskrider dessa begränsningar.

Utöver viktbegränsningar för broar finns även andra begränsningar i vägnätet, t.ex. höjdbegränsning vid tunneln vid Färjsundsbron. 

Läs mer om samtliga begränsningar i vägnätet

Ansökan

Anhållan bör lämnas in minst två veckor före planerad tidpunkt för enskild transport och minst 1 månad för generell årlig dispens för specialtransportfordon. För beslut om specialtransporttillstånd erläggs en avgift om 173 euro.

Laghänvisning

Landskapsförordning (2024:21) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om specialtransporter och specialtransportfordon (14.05.2020 TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019)