Import av foder

Import av grovfoder från ett annat EU-land

Detta gäller dig som vill föra in grovfoder från ett annat land inom EU (Norge, Liechtenstein samt Island räknas i detta fall som EU-länder)

 • Registrerade primärproducenter som för in foder till de egna djuren från annat EU-land behöver inte göra någon kompletterande anmälan om detta till landskapsregeringen. Är du inte registrerad men utfodrar livsmedelsproducerande djur registrerar du dig som primärproducent av foder. Läs mer under fliken registrering.
 • Om du för in foder från ett annat land och levererar det vidare ska du registrera dig som foderföretagare. Läs mer under fliken registrering.
 • Den som transporterar foder i någon form omfattas av foderreglerna. Detta innebär att samtliga som transporterar foder ska registrera sig i foderföretagarregistret. Lantbrukare som transporterar foder till sina egna djur behöver inte anmäla att de transporterar foder. De omfattas redan genom sin registrering som primärproducent.
 • Fodret måste komma från en producent som är registrerad i det aktuella landet. Listor över registrerade foderanläggningar inom EU hittar du på EU-kommissionens webbplats, se länk här nedanför. Ifall ni avser att köpa direkt från en primärproducent notera att vissa länder inte har uppgett sina primärproducenter i listorna.

  Listor över registrerade foderanläggningar inom EU på EU-kommissionens webbplats
 • Fodret/följesedlar ska vara märkta i enlighet med kraven för foderråvaror i . Detta är till för att den som köper foder ska veta vad han eller hon köper.

  Märkningsförordningen på webbplatsen EUR-Lex
 • Om införseln är en tillfällig åtgärd t.ex problem med torkan, tänk på att avregistrera dig när importen är avslutad.

Risker vid införsel av foder

Införsel av grovfoder kan innebära en risk för spridning av afrikansk svinpest och andra sjukdomar. Däremot är risken för överföring av afrikansk svinpest via foder låg om grovfodret är väl torkat och av god kvalitet. Förlängd lagringstid minskar risken för överföring av smitta. Med undantag för de nordiska länderna är därför en rekommendation att grovfodret lagrats under minst två månader före införseltillfället inom EU där det finns en smittorisk. Införsel av grovfoder kan även innebära en risk för att föra in olika ogräs t.ex. flyghavre, renkavle eller giftiga växter. Generellt gäller att fodret ska hålla en god hygienisk kvalitet. Mögligt foder får inte användas för utfodringsändamål. 

Import av foder från länder utanför EU

Du kan även importera foder från länder utanför EU. Då ställs speciella krav.

 • Hö och halm får endast importeras från de länder som anges i bilaga V i förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

  Förordning (EG) nr 136/2004 på webbplatsen EUR-Lex
 • Hö och halm från länder utanför EU ska genomgå veterinär gränskontroll.
 • Vid import av hö och halm ska produkten åtföljas av en deklaration, av vilken det ska framgå att produkten har lagrats under minst två månader före införseltillfället (detta är ett krav för att minimera risken för bl.a. olika smittor).
 • Både primärproducenter som importerar foder för egna djur och primärproducenter som importerar foder och som avser att leverera vidare samt övriga aktörer ska registrera sig som foderföretagare.Läs mer under fliken registrering.
 • Du som importör har ansvaret att säkerställa att fodret är tillverkat enligt foderhygienförordningen. Hygienkraven kan i detta fall säkerställas genom ett intyg från leverantören.

  Foderhygeinförordningen på webbplatsen EUR-Lex
 • Vid import av foder ska du följa bilaga II i foderhygienförordningen speciellt med avseende på riskbedömning och spårbarhet.
 • Om importen är en tillfällig åtgärd med anledning av årets problem med torkan, ska du avregistrera dig när importen är avslutad.