Jämställdhet på Åland

Målsättningen om ett jämställt Åland kräver aktiva åtgärder och ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde.

Det övergripande målet för jämställdhet enligt Ålands agenda för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin för att åstadkomma detta brukar kallas jämställdhetsintegrering och är Ålands huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Enligt artikel 8 i EUF-fördraget ska EU i all sin verksamhet undanröja bristande jämställdhet och arbeta för jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering innebär enligt Europarådets definition: ”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”