Radio- eller televisionsverksamhet

Radio- och televisionsverksamhet regleras på Åland i landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet.

För att utöva en verksamhet som innefattar radio- eller televisionssändning krävs ett tillstånd av landskapsregeringen, om sändningen sker i ett markbundet elektroniskt kommunikationsnät som fungerar med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd skickas till landskapsregeringens registratur. Ansökan ska innehålla: 

1) sökandes eller anmälarens namn, firma eller motsvarande,

2) hemort,

3) ställföreträdare för juridiska personer,

4) kontaktinformation,

5) det område där verksamheten kommer att utövas,

6) uppgift om den verksamhet som kommer att bedrivas samt

7) vid ansökan om tillstånd även de finansiella och tekniska förutsättningar som den sökande har att bedriva sändningsverksamhet i enlighet med ansökan.

Avgiften för en ansökan om tillstånd är 162 euro.