EU-flagga

EU-fonder 2014-2022

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande mål: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. 

De främsta verktygen för att förverkliga målen är de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). EU fonderna kanaliseras till medlemsstaterna via särskilda program som utarbetas i medlemsstaterna och godkänns av kommissionen. 

De fyra ESI-fonderna på Åland

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU
  • Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf
  • Europeiska socialfonden, ESF

Fonderna finansierar landsbygdsprogrammet (EJFLU), fiskeriprogrammet (EHFF) samt strukturfondsprogrammet (Eruf och ESF).

Ålands del av fiskeriprogrammet ingår i det finländska programmet, då EU:s regelverk möjliggör endast ett program per medlemsland.  Ansvaret för programmen delas därför mellan näringsavdelningen och Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Ålands landsbygdsutvecklingsprogram och strukturfondsprogrammet är Ålands egna program och näringsavdelningen ansvarar för förvaltningen av dessa.

Stödportalen stöd.ax

På landskapsregeringens stödportal stöd.ax finns information om landskapsregeringens möjligheter att bevilja ekonomiskt stöd. Här kan du läsa om vilka åtgärder/projekt som kan finansieras, vilka kostnader som kan godkännas och hur man ansöker om ett stöd.

Webbplatsen stöd.ax

Ett stöd som landskapsregeringen beviljar kan till viss del vara finansierat från någon av de fonder som EU tillhandahåller eller i sin helhet vara finansierat från landskapets egen årliga budget.