Landskapsregeringen och utvecklings- och hållbarhetsagendan

Landskapsregeringen har det operativa ansvaret för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan inklusive dess strategiska utvecklingsmål och verkar som katalysator och koordinator för förverkligandet i samhället i sin helhet. Lagtinget har det övergripande politiska ansvaret för utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande.

De strategiska utvecklingsmålen, inklusive dess delmål och färdplaner, ligger till grund för landskapsregeringens strategiska riktning och för de verksamheter som bedrivs inom ramen för landskapsförvaltningen.

Landskapsregeringen är en av medaktörerna i bärkraft-nätverket. Inom ramen för bärkraft-nätverket är lantrådet ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet och förvaltningschefen är ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering. Samtliga avdelningar inom  landskapsförvaltningen deltar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering.

Vart fjärde år lämnar landskapsregeringen ett meddelande till lagtinget med en nulägesbeskrivning och regeringens avsikter på tre till fem års sikt. Det första meddelandet lämnades 2018 och det andra meddelandet lämnades 2022. I 2022 års meddelande redogör landskapsregeringen för sina konklusioner samt redogör för vilka åtgärder landskapsregeringens byråer och enheter planerar vidta under åren 2023-2026 för att bidra till uppnåendet av utvecklings- och hållbarhetsagendans mål. Det tredje meddelandet i serien lämnas till lagtinget 2026.

I sitt regeringsprogram beskriver landskapsregeringen vilka målsättningar man har för att under mandatperioden uppfylla de strategiska utvecklingsmålen till 2030. Utöver detta konkretiserar landskapsregeringen årligen sina målsättningar i förslaget till budget. I årsredovisningen redogörs för uppföljning av målsättningarna i budgeten.