Kulturmiljö i samhällsplanering

Flygfoto över Jan karlsgården och Kastelholms slott

Kulturmiljön är en del av vår historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

En stor del av kulturmiljöarbetet bedrivs av kommunerna som ett led i den kommunala planeringen.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljön avser den av människan påverkade fysiska miljön och kan vara allt från lämningar i skogen till moderna bostadsmiljöer i staden. Kulturmiljön utgörs av fornlämningar, bebyggd miljö, landskap och traditionella biotoper, exempelvis lövängar. Kulturmiljön är med andra ord spår av människans verksamhet och förhållande till sin miljö då och nu.

Kulturbyråns roll i samhällsplaneringen

Kulturbyråns uppgift är att bevara kulturarvet. När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i landskapet bevakar vi kulturmiljövårdens intressen och ser till att hänsyn tas tillfornlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljöer. Det gör vi genom:

  • rådgivning och information till kommuner och myndigheter
  • underlag för kommunöversikt, delgeneralplan och detaljplan
  • myndighetsutövning och tillsyn över planläggningen och kulturmiljövården i landskapet

Information om kända fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljöer finns på kartorna Kulturarv och Skyddade områden på landskapsregeringens kartportal kartor.ax. Materialet är inte komplett utan uppdateras kontinuerligt.

Kontakta kulturbyrån för aktuell information.

Observera att information om bebyggelse och kulturmiljöer skyddade i detalj- eller generalplan ges av kommunerna.

Lagstiftning

Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bland annat följande lagar och bestämmelser följas:

  • LL (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
  • LL (1965:9) om fornminnen
  • LL (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet
  • Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland
  • Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland
  • LL (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning
  • LF (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning