bild på Ålands lagsamling

Lotterilagstiftning Åland

Enligt 4 kap. 17 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland tillhör området Lotterier p.6 allmän ordning och säkerhet landskapets behörighet.

Följande landskapslagar och förordningar innehåller bestämmelser angående lotterier (se bilagor). 

Tillsyn

Landskapsregeringen ansvarar för tillsynen av lotterier i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1966:10) om lotterier.

Landskapsregeringen ska följa med den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av lotterilagen, arbeta preventivt med att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom spelområdet, informera samt ge anvisningar och råd om sådant som regleras i bestämmelserna i lotterilagen.

Tillstånd

Tillstånd för lotterier utges av landskapsregeringen efter ansökan.

1 §. Lotteri får anordnas med tillstånd av [landskapsstyrelsen] på sätt som i denna lag stadgas. Detsamma gäller försäljning och saluförande av lotter i ett lotteri som hålls utanför landskapet samt främjande av ett sådant lotteri på annat sätt. 

3 §. Tillstånd att hålla penningautomater och andra i 1 § 3 mom. avsedda spelanordningar mot betalning, att bedriva kasinoverksamhet samt att ordna vadhållning får beviljas offentligrättslig förening som bildats genom landskapsförordning för att bedriva sådan verksamhet. De medel som inflyter genom föreningens verksamhet skall upptas i landskapets budget och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat allmänt ändamål samt för att främja projekt som kan antas gynna föreningens verksamhet och ändamål.

Landskapslagen om lotterier 1966:10 (se bilaga).