Landsbygds-utvecklingsprogrammet 2023-2027

EU medfinansieras

Under kommande programperiod kommer Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder att ingå i en CAP-strategiplan som omfattar hela Finland. Landskapsregeringen deltar i utarbetandet av planen och utformar för Åland de åtgärder som kommer att utgöra landskapsregeringens jordbrukspolitik under perioden 2023 - 2027. Du ansöker om stöd på webbplatsen stöd.ax.

Stöd.ax

Ålands landskapsregering höll den 29 september 2022 ett informationstillfälle om Ålands delar i den nya CAP-strategiplanen som innehåller beskrivningen av de olika jordbruksstöden för perioden 2023-2027. En inspelning från informationstillfället kan ses via den här länken  och presentationerna från informationstillfället kan ses under bilagor till höger.

EU-kommissionen har i slutet av augusti godkänt Finlands Cap-strategiplan för perioden 2023-2027. De åländska delarna av planen hittas under bilagor här till höger på sidan. De flesta av åtgärderna i planen är bekanta. Som en övergripande målsättning är att planen skall stimulera produktivt lantbruk och syftar till att minska byråkrati och göra det enklare för företagare på landsbygden. Cap-strategiplanen börjar genomföras från 1 januari 2023 i etapper. De första delarna som startar är åtgärden för djurens välfärd och leader.