Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbildnings- och kulturavdelningen

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde  hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.  Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.

Byråer vid utbildnings- och kulturavdelningen

Allmänna byrån

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller:

 • övergripande förvaltning och utveckling inom avdelningens olika verksamhetsområden
 • arkivverksamhet

Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som gäller:

 • samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan
 • grundskoleutbildningen
 • gymnasieutbildningen
 • vuxenutbildningen
 • läroavtalsutbildningen
 • högskoleutbildningen och
 • fri bildning som förmedlas i skolform

Kulturbyrån

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller:

 • kulturell verksamhet
 • det allmänna fria bildningsarbetet
 • ungdoms- och idrottsverksamhet
 • biblioteks- och mediaverksamhet samt film
 • kulturmiljövården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv

Ålands museum

Ålands museum handlägger ärenden som gäller:

 • museiväsendet och konsten
Publicerad 13.5.2015 kl. 14:48
Uppdaterad 3.7.2020 kl. 14:51