Utbildnings- och kulturavdelningen

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde  hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.  Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.

Byråer vid utbildnings- och kulturavdelningen

Allmänna byrån

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller den övergripande förvaltningen, arkivverksamhet och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden. 

Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen och fri bildning som förmedlas i skolform.

Kulturbyrån

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården dvs fornminnesvården, folkminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 10.12.2019