Utbildnings- och kulturavdelningen

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde  hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.  Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.

Byråer vid utbildnings- och kulturavdelningen

Allmänna byrån

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller:

 • övergripande förvaltning och utveckling inom avdelningens olika verksamhetsområden
 • arkivverksamhet

Utbildningsbyrån

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som gäller:

 • samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan
 • grundskoleutbildningen
 • gymnasieutbildningen
 • vuxenutbildningen
 • läroavtalsutbildningen
 • högskoleutbildningen och
 • fri bildning som förmedlas i skolform

Kulturbyrån

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller:

 • kulturell verksamhet
 • det allmänna fria bildningsarbetet
 • ungdoms- och idrottsverksamhet
 • biblioteks- och mediaverksamhet samt film
 • kulturmiljövården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv

Ålands museum

Ålands museum handlägger ärenden som gäller:

 • museiväsendet och konsten