Arealstöd inom lantbruket

Landskapsregeringen kan bevilja arealstöd till lantbruket i enlighet med Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 och de nationella regler som utarbetats utgående från programmet. I Landsbygdsutvecklingsprogrammet finns följande åtgärder som är arealbaserade:

 • Ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Kompensationsersättning

Miljöersättningen, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättningen bidrar till Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt. Målet nås genom att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar och genom att bevara och skydda miljön samtidigt som man vill främja ett effektivt resursutnyttjande. De arealbaserade ersättningarna kan beviljas till jordbrukare.

Krav på journalföring 

Bland bilagorna finns en guide som sammanfattar kraven på journalföring. 

Direktlänk till guiden (pdf)

Tvärvillkor

Tvärvillkoren är en uppsättning krav som måste följas som villkor för de flesta jordbruksstöd. Tvärvillkoren består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odling. De föreskrivna verksamhetskraven hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande.

Syftet med tvärvillkoren är att

 • säkra en hög kvalitet på livsmedel som producerats med trygga produktionsmetoder
 • säkerställa att odlad åker sköts enligt god jordbrukarsed
 • säkerställa att de åkrar som tas ur produktion förblir i gott skick med tanke på odling och miljö
 • främja djurens välbefinnande. 

Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiden om tvärvillkor och checklistan för tvärvillkor.

Tvärvillkorsguide, 2022 (pdf) Uppdaterad version.

Checklista tvärvillkor 2022 (pdf) 

Arrende

Ibland uppkommer det frågeställningar om vad som är bestämt om besittning för olika jordbruksområden. För att jordbruksareal ska vara stödberättigad ska den vara i stöd­mottagarens besittning senast sista inlämningsdatum det aktuella året.  Sökande kan besitta jordbruksarealen i egenskap av ägare, arrendator enligt jordlegolagen FFS 258/1966, med stöd av annat besittningsavtal än arrendeavtal eller med stöd av nyttjanderätt som grundar sig på testamente eller på någon annan åtkomsthandling. Bestämmelser om arrende regleras i jordlegolagen 258/1966. 

Arrendetiden för jordbruksmark på viss tid kan vara högst 20 år. Om arrendetiden inte har antecknats i arrendeavtalet anses det vara i kraft högst två år. Arrendetid för ett muntligt arrendeavtal är högst 2 år. Jordbruksbyrån rekommenderar att man har skriftliga arrendeavtal för att undvika missförstånd.

Ändringar av och tillägg till arrendeavtal och överlåtelse av legorätt ska ingås skriftligen.

Om det uppstår en tvist mellan legogivaren och legotagaren finns det beskrivet i jordlegolagen 258/1966 hur man går tillväga. Ett arrendeavtal som strider mot jordlegolagen är ogiltigt.

Checklista för uppgörande av arrenden (finns bland landskapets blanketter)

Ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk

Miljöersättningens primära syfte är att förhindra miljöbelastningen från jordbruket och bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Insatserna som genomförs bidrar också till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak samt främja kolbindningen inom jordbruket.

Ett optimalt genomförande av insatserna förväntas leda till att stödmottagarna i en större omfattning tar ny teknik i bruk. Åtgärden har således även en betydande inverkan på landsbygdsutvecklingsprogrammets tvärgående mål för miljön, begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar samt innovation.

En jordbrukare som vill erhålla miljöersättning ska ingå ett åtagande. Åtagandeperiodens längd är inledningsvis 5 år. Miljöersättningen ska kompensera stödmottagarna för alla eller delar av de merkostnader och inkomstbortfall som de gjorda åtagandena ger upphov till. Miljöersättningen består av sju olika åtaganden som är:

 • Balanserad användning av näringsämnen
 • Skötsel av naturbeten med höga naturvärden
 • Skötsel av kulturmark
 • Anläggning av skyddszoner
 • Ängsvall
 • Riktade insatser på naturbeten
 • Uppfödning av ursprungsraser

Villkoren för de åtaganden som har ingåtts år 2015 0ch 2016 har reviderats år 2017 med anledning av ändringar i tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt på grund av det nya nitratbeslutet (2016:41) och kommissionens beslut om att inte till alla delar godkänna landskapsregeringens förslag till ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet. Villkor för åtaganden finns som bilagor, ifyllningsbara mallar för hur dokumentationen kan skötas finns i rutan Blanketter här intill.

Landskapsregeringens nitratbeslut ÅFS 2016:41 (pdf)

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättningen för ekologisk produktion ska säkerställa en fortsatt ekologisk produktion på Åland. Åtgärden bidrar i första hand till att förbättra vattenförvaltningen men även till att återställa och bevara biologisk mångfald genom att ett ekologiskt lantbruk stärker och ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Ersättning beviljas både under övergångsperioden och under produktionsskedet och både till ekologisk växtodling och till ekologisk husdjursproduktion. En jordbrukare som vill erhålla ersättning för ekologisk produktion ska ingå ett åtagande. Åtagandeperiodens längd är inledningsvis 5 år.

Kompensationsersättning

Kompensationsersättningen ska kompensera jordbrukare för extrakostnader och inkomstbortfall relaterade till begränsningarna för jordbruksproduktionen så att en fortsatt god förvaltning av jordbruksmarken på Åland kan tryggas. Kompensationsbidraget gör det möjligt att hålla jordbrukslandskapet öppet och skött, att främja hållbara odlingsmetoder och att gynna jordbruksmiljöns mångfald på permanent gräsmark.

Kompensationsersättningen är under programperioden 2014-2020 en ettårig ersättning som inte längre förutsätter att stödmottagaren förbinder sig att fortsätta med jordbruksverksamhet i minst 5 år efter den första utbetalningen av stödet.

Kompensationsersättningen finansieras delvis av landsbygdsutvecklingsfonden och delvis med nationella medel samt genom kompensationsersättningens förhöjning till husdjursproduktion, som finansieras helt nationellt. Kompensationsersättning beviljas för åkermark och för permanent gräsmark/permanenta beten.  

Information om ansökan finns på webbplatsen stöd.ax