Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden föreställer förläggning av rör i dike

Åtgärder inom vägområde

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar, vilka utgörs av landsvägar och bygdevägar. Om du har planer på att göra någon typ av åtgärd längs dessa vägar behöver du ett tillstånd från oss som väghållningsmyndighet.

Exempel på åtgärder som behöver tillstånd är:

  • Gräva vid, gräva genom och borra genom väg
  • Dragningar av rör och ledningar över och genom väg
  • Uppsättning av andra typer av konstruktioner eller anordningar inom vägområde

Sökanden ska i ansökan noggrant redogöra för placering av anordningar och ta reda på platsens eller sträckans verkliga förhållanden. Anordningar i mark ska placeras längs den yttre dikeskanten om inte platsförhållandena kräver annat.

Tillståndsvillkor

Utgående från platsförutsättningar, arbetets art och omfattning ställs i tillståndet krav på anordningens placering, skydd av anordning, GPS-inmätning, eventuell flytt av anordning vid behov och trafikanordningsplan.  Villkor som alltid ställs är återställning av vägområdet och skadeersättningsskyldighet. Garantitiden för skadeersättning sträcker sig till 5 år. Åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Mer utförlig information om villkor hittas i bilagan Standardvillkor för arbete inom vägområde. Tillståndsinnehavare har dessa villkor även när arbetet sker i samband med annan entreprenad.

Trafikanordningsplan

Beroende på arbetets omfattning kan en trafikanordningsplan krävas. Trafikanordningsplanen ska omfatta hela den planerade arbetssträckan. Syftet med en trafikanordningsplan är säkerställa en trygg arbetsplats och fungera som förvarning för vägtrafikanter. Trafikanordningsplanen ska ta hänsyn till såväl fordonstrafik som fotgängare och cyklister. I en trafikanordningsplan redogörs för vilka varnings- och anvisningsskyltar som kommer användas och deras placering. Arbetet bör planeras så att trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas så lite som möjligt. Generella exempel på trafikanordningsplaner hittas bland bilagorna. En trafikanordningsplan ska alltid anpassas efter rådande platsförhållanden och arbetets omfattning. Om arbetet av trafiksäkerhetsskäl kräver en hastighetssänkning tar väghållaren ett separat beslut om detta.

Ansökan

Prövning av anhållan för åtgärder inom vägområde kostar 135 euro. 

Laghänvisning

53 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland

Publicerad 11.5.2015 kl. 11:39
Uppdaterad 12.11.2019 kl. 11:08