Ålands strukturfondsprogram 2021-2027


Landskapsregeringens stödportal

På landskapsregeringens stödportal stöd.ax finns information om landskapsregeringens möjligheter att bevilja ekonomiskt stöd. Här kan du läsa om vilka åtgärder/projekt som kan finansieras, vilka kostnader som kan godkännas och hur man ansöker om ett stöd. 

Ansökningsomgång 2 /2024 öppen (Eruf)

Ansökningsperioden öppnar den 31 maj och stänger den 12 juli då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad. 

Under denna ansökningsperiod utlyses 350 000 € där du som företagare kan ansöka om stöd för konsultcheckar som främjar inträde och kommersialisering på marknaden för idéer, produkter och tjänster som har utvecklats av små och medelstora företag. 

Observera att bemanningen på landskapsregeringen och näringsavdelningen är begränsad under sommarmånaderna.

Nästa ansökningsperiod för programmet planeras öppna under hösten 2024

Två strategiska insatsområden

1. Entreprenörskap, digital utveckling och innovation med finansiering från Eruf 

2. Kompetens för alla med finansiering från ESF +

Vem kan beviljas stöd?

Finansiering kan beviljas i form av projektstöd till juridiska personer med vilka avses offentliga organ och övriga juridiska personer som föreningar, stiftelser samt i form av företagsstöd till företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag och övriga samfund med fast driftställe på Åland men även föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Hur ansöker man?

Finansiering ur programmet kommer att kunna sökas under särskilda ansökningstider. Du ansöker digitalt på blankett som finns på sidan.

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du noggrant planerar och funderar och boka gärna in ett möte med våra finansieringshandläggare för genomgång av din projektidé.

Eruf

Målsättningen med Eruf är att stöda nyetablering av företag, öka konkurrenskraft och internationalisering, främja återhämtning efter covid-19 pandemin samt att stärka tillväxt och innovationsarbetet i företagen. Detta kan ske dels genom direkta företagsstöd såsom produktutveckling, konsultcheckar, marknadsföringsbidrag eller investeringsbidrag knutet till utveckling av innovativa produkter och tjänster, dels i form av företagsfrämjande utvecklingsprojekt innefattande rådgivningsinsatser, affärsutveckling, starta eget, affärscoaching eller olika innovationsmiljöer.

Huvudsakliga målgrupperna är små och medelstora företag så kallade SMF, potentiella entreprenörer och företagsfrämjande organisationer samt offentliga aktörer.

ESF+

Målsättningen med ESF+ är att stöda individer som är utanför arbetskraftsmarknaden att återvända eller ta sig in på arbetsmarknaden, att minska risken för marginalisering och att främja återhämtning efter Covid 19 pandemin samt stöda ett fortsatt livslångt lärande. Åtgärder som kan finansieras kan vara sysselsättningsfrämjande åtgärder, utbildning, fortbildning, karriärcoachning, anställning, examensgivande utbildningar, fortsatta satsningar på svenska för inflyttade samt stöd för branschspecifika utbildningar inklusive satsningar på jämställdhet miljökunskap och digitalisering.

Huvudsakliga målgrupperna är tredje sektorn, företag, branschorganisationer och offentliga aktörer.

Programmets budget

Programmet omfattar sammanlagt 9 991 000 euro varav 2 322 538 euro kommer från Eruf och 2 672 962 euro från ESF +. Ålands landskapsregering bidrar med 4 995 500 euro.

I dokumentet Principer för genomförandet av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 finns information om gällande föreskrifter och villkor för den som planerar ett projekt eller för som beviljats stöd från någon av fonderna.

I dokumentet Stödberättigande kostnader framkommer vilka kostnader som kan stödas inom ramen för ett projekt. Hur kostnaderna ska redovisas framkommer av dokumentet Förenklade kostnadsmodeller.

Urvalskriterier är viktiga verktyg i prioriteringen av projekt inför beslut om stöd och säkerställer att de aktiviteter som genomförs får avsedd effekt på de uppställda programmålen. Programmet har två typer av urvalskriterier, obligatoriska samt prioriterande. Inom de prioriterande finns också så kallade horisontella urvalskriterier.

Landskapsregeringen har den 18 oktober 2022 utsett medlemmar och ersättare i en övervakningskommitté, vars uppgift är att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmet genomförs.  Kommittén består av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens parter.