Hotade arter och livsmiljöer

Den nya rödlistan från år 2018 visar enligt IUNC:s kriterier att en av nio av de utvärderade arterna är hotade i Finland.

Majoriteten av hotade arter lever i skogar (31 %), i lantliga livsmiljöer och kulturlandskap (vårdbiotoper) (24%), och detta förklaras delvis av att dessa typer av livsmiljöer också är de mest artrika i sig.

En bedömning av statusen för hotade arter utförs var tionde år i Finland, men fåglar och däggdjur utvärderades även i 2015. Trots att en skild röd lista har gjorts upp på Åland, är det sannolikt att ungefär samma andel av arter är hotade här. En preliminär lista över hotade åländska arter håller på att tas fram.

Även livsmiljöer (biotoper) kan vara hotade. Senast en bedömning av hotade naturtyper i Finland gjordes, inkluderades Åland (2018).

Läs hotbedömningen på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst

Den finska hotbedömningen av arter (som också kallas den finska röda listan) från år 2019 hittar man på miljöministeriets webbplats.

Den finska röda listan

Dessutom finns en webbtjänst över rödlistade finska arter

Webbtjänsten för Rödlistan levereras av Finlands Artdatacenter (Laji.fi) och är en webbportal, där det är möjligt att söka, begränsa och sammanfatta fynd för valda grupper, biotoper och naturtyper, samt specifika orsaker till hotad status.

Webbtjänsten för Rödlistan (Finlands Artdatacenter)

Även många andra länder gör röda listor över sina hotade arter oftast vart femte eller vart tionde år. Dessutom har EU och till exempel IUCN (International Union for Conservation of Nature) egna röda listor.

Sök svenska rödlistade arter på SLU:s webbplats 

Läs om EU:s röda lista på kommissionens webbplats 

Läs IUCN:s röda lista på listans egen webbplats