Val på Åland

Lagtingsval

Ålands befolkning företräds i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Lagtinget består av 30 ledamöter som väljs för fyra år åt gången. Ordinarie lagtingsval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Samtidigt förrättas även ordinarie kommunalval. 

Alla röstberättigade har lika rösträtt i val till lagtinget där lagtingsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val. Du kan läsa mer om centrala principer vid valförrättning här

På Ålands lagtings hemsida kan du läsa mer om lagtinget och självstyrelsen.

Kommunalval

Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår åt gången genom omedelbara, hemliga och proportionella val. Alla röstberättigade kommunmedlemmar har en röst. Du kan läsa mer om centrala principer vid valförrättning här. 

Ordinarie kommunalval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Ordinarie kommunalval förrättas samtidigt som ordinarie lagtingsval.

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas bestäms i förhållande till kommunens invånarantal på valårets första dag enligt vad som anges i 38 § i kommunallagen för landskapet Åland. 

Kommunens fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som anges i 38 § kommunallagen. Antalet ledamöter skall dock alltid vara udda och får inte understiga nio.

Rösträtt

Du har rätt att rösta

  • i lagtingsvalet om du senast på valdagen fyller 18 år och har åländsk hembygdsrätt
  • i kommunalvalet om du senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september under valåret och har åländsk hembygdsrätt eller har haft din hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. Du får rösta i den kommun där du är bosatt den första september.

Statliga val på Åland

På Åland anordnas också de riksomfattande valen presidentval, riksdagsval och EU-val. Från landskapet väljs en representant till Finlands riksdag. I de riksomfattande valen kan man delta om man är finländsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. I EU-val kan också EU-medborgare som inte röstar i något annat EU-land delta.

Mer information och statistik

Du kan läsa mer om val på Åland på hemsidan val.ax

Statistik om val på Åland finns på ÅSUB:s hemsida.

På landskapsregeringens sida på YouTube hittar du även en animerad informationsfilm om val på Åland som togs fram under projektet En säker hamn 2018-2021. Klicka här för att komma till filmen.