EU:s funktionshindersstrategi, funktionshinderskort och parkeringstillstånd

Huvudmålsättningen för EU:s funktionshindersstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. I november 2020 utkom en utvärdering av EU:s funktionshindersstrategi 2010-2020.

I mars 2021 kom meddelade från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén empty, En jämlikhetsunion: EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Utvärderingen och den aktuella strategin hittar du under rubriken Bilagor.

EU:s funktionshinderskort

Funktionshinderkortet är avsett för personer som behöver extra stöd för att jämlikt och aktivt kunna delta i samhället. Se infofolder under Bilagor här intill.

Läs mer om funktionshinderskortet på Funktionhinderskortets webbplats

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i EU

I Europeiska kommissionens broschyr Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder - villkor i medlemsstaterna framgår en översikt över de villkor som gäller för användande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Innan du reser till ett annat land, ta reda på de regler som gäller i landet i fråga. Det kan finnas lokala regler som skiljer sig åt inom landet t.ex. gällande avgifter.

Läs broschyren under Bilagor här intill.