Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

EU:s funktionshindersstrategi, funktionshinderskort och parkeringstillstånd

Huvudmålsättningen för EU:s funktionshindersstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. I november 2020 utkom en utvärdering av EU:s funktionshindersstrategi 2010-2020.

I mars 2021 kom meddelade från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén empty, En jämlikhetsunion: EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Utvärderingen och den aktuella strategin hittar du under rubriken Bilagor.

EU:s funktionshinderskort

Funktionshinderkortet är avsett för personer som behöver extra stöd för att jämlikt och aktivt kunna delta i samhället. 

Se infofolder under Bilagor här intill.

Läs mer om funktionshinderskortet på Funktionhinderskortets webbplats

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i EU

I Europeiska kommissionens broschyr Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder - villkor i medlemsstaterna framgår en översikt över de villkor som gäller för användande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Innan du reser till ett annat land, ta reda på de regler som gäller i landet i fråga. Det kan finnas lokala regler som skiljer sig åt inom landet t.ex. gällande avgifter.

Läs broschyren under Bilagor här intill.

Publicerad 19.5.2015 kl. 15:12
Uppdaterad 3.6.2022 kl. 11:27