Vy över Järsövägen

Bygdeväg 30 Järsövägen

Fyra broar längs bygdeväg nr 30 Järsövägen mellan Mariehamn och Järsö, ska anpassas för att uppfylla dagens krav på trafiklaster. Möjligheten att skapa en gång- och cykelväg är också en angelägen fråga eftersom Järsövägen fyller en viktig funktion för friluftsliv och rekreation för såväl ålänningar som turister. 
Vägsträckan är cirka 7,5 km lång och tillkom under 1970-talet då det fanns planer på att anlägga en uthamn för Mariehamn söder om Järsö. Genom vägen med dess bankar och broar fick öarna Nåtö, Bergö och Järsö en fast förbindelse till Mariehamn.

Förstudien har två huvudsakliga fokusområden
  • Att anpassa de fyra broarna så de uppfyller dagens krav på trafiklaster.  
  • Att utreda möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg längs sträckan.

I förstudien analyseras dagens brister för de trafikanter som använder vägen och sådana brister som kan komma att uppstå framöver baserat på trafikprognoser på 5 år, 20 år och 30 års sikt. 

Järsövägen binder samman öarna mellan Mariehamn och Järsö.

Vad händer just nu?
  • Programskedet startar onsdag den 15 maj 2024.
  • Fastställd Förstudie med inarbetade synpunkter finns att laddas ner som pdf under bilagor. 

     

Projektets skeden under planerings- och utförandefasen.
Projektets skeden under planerings- och utförandefasen.

 

Vad är en förstudie?

En förstudie utförs som första steget i vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen. Det huvudsakliga syftet är att ge underlag för beslut om projektet ska drivas vidare eller inte, samt att klarlägga förutsättningar inför det fortsatta arbetet.

I förstudien definieras projektets mål och strategier utifrån befintliga styrdokument. Projektet avgränsas och inom avgränsningen beskrivs brister i trafiksystemet och redogörs för befintliga förutsättningar, till exempel befintliga ledningar och skyddsvärda områden. Framtida behov analyseras och problemställningar tydliggörs, till exempel risk för framtida trafikköer i korsningar.

När en förstudie är klar lämnas den ut på hörande till berörda kommuner och enheter inom landskapsets förvaltning.

Vad är programskedet?

Programskedet tar fram förslag på genomförbara åtgärder och lösningar på de problemställningar och förbättringsbehov som tydliggjorts i förstudien. I programhandlingen sammanvägs effekterna av alternativen och de alternativ som bäst uppfyller projektets uppsatta mål tas vidare till nästa skede, som är systemskedet. 

Bakgrund

Ålands landskapsregering har ansvaret för cirka 60 landsvägsbroar. En stor del av det åländska brobeståndet byggdes under 1970- och 1980-talet. Flertalet broar behöver bytas ut eller renoveras för att upprätthålla nivån i befintlig trafikinfrastruktur samt för att uppfylla dagens krav på trafiklaster. Landskapsregeringen har gjort en förberedande planering för de 19 broar som borde åtgärdas under de närmsta åren. 
Järsövägen är ett av de delprojekt som är kopplade till den förberedande planeringen.

Vägförbindelsen Mariehamn - Järsö, anlades under 1970-talets första hälft. Efter att vägen byggdes har öarna söder om Mariehamn haft en stor inflyttning. Med ett ökat antal boende har även trafikmängden på Järsövägen ökat. 

Dessutom finns friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, badstränder och andra rekreationsmål utefter vägsträckan som ökar användandet av vägen. De oskyddade trafikanternas del av trafiken har ökat vilket gjort att många idag upplever att trafiksäkerheten är eftersatt längs förbindelsen.


En bättre situation för gående och cyklister längs Järsövägen har efterfrågats med anledning av bland annat nya bostadsområden, det stora antalet målpunkter längs sträckan samt det faktum att området är Mariehamns närmaste skärgård och ett unikt område. Av regeringsprogrammet från december 2019 framgår att en gång- och cykelväg längs Järsövägen ska utredas.

Effektmål

Effektmål definierar den önskade effekten i ett projekt och är direkt kopplade till projektets resultat och syftar till att gynna verksamheten. 
De är kritiska för att motivera projektets genomförande. Effektmålen för projektet bygdeväg 30, Järsövägen är:

•Tillgodose landskapets behov av transportinfrastruktur på lång sikt, genom att minska begränsningar i trafiknätet för att på så sätt bibehålla och förbättra förutsättningar för tillväxt och utveckling på hela Åland.
•Trafiksäkerheten på vägförbindelsen höjs för alla trafikanter med fokus på oskyddade trafikanter genom att planera projektet utgående från god standard för trafiksäkerheten enligt Svenska Trafikverkets föreskrift Vägar och gators utformning(VGU 2022).
•Fysiska begränsningar med skadliga effekter på vattenkvaliteten längs vägsträckan minskas.
•Under projektets detaljprojekteringsskede är målet att verka för att hitta minst 5 optimeringsinsatser som minskar projektets negativa klimatpåverkan.


Av landskapsregeringens budget 2023 framgår att målet också är att grundförstärka vägen.