Äldreomsorg

Tjänster inom äldreomsorgen

Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla tjänster inom äldreomsorgen. Om du själv eller någon du står nära behöver få hjälpbehovet utrett eller få information om de olika tjänsterna ska du kontakta hemkommunen.  Här kan du i korthet läsa om de olika tjänsterna.

Service i hemmet                          

I hemservice ingår hjälp med uppgifter i hemmet och/eller personlig omvårdnad och stöd. Även stödtjänster såsom måltidsservice, klädvård, bad, städ, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge ska ordnas efter behov. Avgifter uppbärs i enlighet med de tjänster som anlitas.

Boendeservice

Boendeservice ordnas som serviceboende eller effektiverat serviceboende. Vid effektiverat serviceboende finns personal på plats dygnet runt. Båda formerna ingår i kommunernas öppenvård och avgifter uppbärs i enlighet med de tjänster som anlitas.

Vård på institution

Institutionsvård är vård på den högsta vårdnivån. Servicen och avgiften omfattar omsorg, vård, uppehälle och rehabiliterande verksamhet.

Närståendevård

Läs om närståendevård på sidan om "Omsorg om en anhörig"

Förmyndarskap och intressebevakning

I handboken Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad kan du hitta information och detaljerade anvisningar om hur du juridiskt i förväg kan bestämma hur skötseln av sådant som gäller en själv blir ombesörjt, ifall man i ett senare skede förlorar sin handlingsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

Handboken hittar du här intill under Bilagor.

Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet i landskapet Åland. En person som inte längre förmår sköta sina egna angelägenheter kan få en intressebevakare. Oförmågan kan bero på omyndighet, sjukdom eller långvarig frånvaro eller av någon annan motsvarande orsak.

Förmyndarmyndigheten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. Mer information och kontaktuppgifter kan du hitta på Statens ämbetsverk på Ålands webbplats.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats

Tillsyn

Tillsynen över socialvården sköts av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). På myndighetens webbplats hittar du mera information.

Läs om tillsynen på ÅMHM:s webbplats

Övergripande planering och ledning

Landskapsregeringen arbetar med lagstiftning och övergripande planering och ledning av äldreomsorgen.

Lagstiftning

 • Äldrelag (2020:9) för Åland
 • Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 • Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992)
 • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000)
 • Lagen om privat socialservice (FFS 922/2011)
 • Lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005)
 • Landskapslag (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården
 • Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
 • Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992)
 • Landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade inom socialvården
 • Landskapsförordning (2020:25) om yrkesutbildade inom socialvården

Styrdokument

Landskapsregeringens har antagit följande styrdokument beträffande äldreomsorgen.