Vägunderhåll

På beställning av vägnätsbyrån ansvarar vägunderhållsenheten för driften av ca 640 km allmän väg, 42 gång- och cykelbanor, 70 broar inklusive rörbroar, 25 hamnar och färjfästen samt ett antal bryggor, 7 linfärjfästen, 10 helikopterplattor, Kumlinge flygfält, Vargsundaslussen och Lemströms kanal. Enheten sysselsätter 30 personer och ca 20 fristående entreprenörer i olika samarbetsformer.

Vägunderhållsenheten leds av en ledande vägmästare som bistås av vägmästare och byggmästare, och under dem leds arbetet vid vägstationerna av arbetsledare, så att vägunderhållet motsvarar de krav som ställs i ”servicenivå för driftsområde landskapet Ålands vägar, broar och hamnar” funktions- och standardbeskrivning.

Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om enligt direktiv från beställaren.

Vägnätet är indelat i klasser som baseras på hur mycket trafik som kör på vägen. Vägar med tung trafik, kollektivtrafik, skolbussar eller turisttrafik åtgärdas snabbare. Det är alltså beroende på hur viktig vägen är ur ett samhällsperspektiv som avgör hur snabbt den plogas och halkbekämpas med sand. Halkbekämpning med salt är tillåtet på vissa utsatta platser som rondeller, skarpa kurvor och branta backar främst i Mariehamn.

Enheten erbjuder även vissa tjänster till kommuner, entreprenörer, väglag och privatpersoner.

Det här håller vi på med på våra vägar och vägområden:

 • Vinterväghållning, det vill säga snöplogning, halkbekämpning och plogkäppar.
 • Grus och sand sopas bort från vägar, gång- och cykelbanor, broar och tunnlar efter vintern.
 • Vägtrummor och brunnar rensas från is, beläggningar och växtlighet.
 • Underhåll av broar, färjfästen, hamnar och rörbroar i skärgården.
 • Grusvägar hyvlas och dammbinds med salt och vatten på våren.
 • Underhåll av belagda vägar samt gång- och cykelbanor.
 • Målning av väglinjer och övergångsställen mm.
 • Lagning av mindre beläggningsskador, sprickor och potthål.
 • Röjning och slåtter av vägslänter, diken och runt vägräcken och skyltar för att uppnå god sikt längs vägarna.
 • Skötsel och reparation vägmärken, informationstavlor och belysning.
 • Kontrollerar regelbundet statusen på vägarna.
 • Trafikledning och säkerhet för nyttjare och vägunderhållsarbetare.
 • Kontrollantuppdrag åt trafikbyrån (infarter, borrning, skyltar och ledningar m.m.).

Vägjouren

Ring till oss om du upptäcker akuta hinder som kan vara viktiga att känna till för andra trafikanter. Exempel på farliga situationer på vägen:

 • Hinder, till exempel tappad last, träd över vägen, påkörda djur.
 • Oväntad halka, stora snömängder.

Du når vägjouren dygnet runt på telefon +358 405967625.

Observera att det inte går att skicka textmeddelanden till detta nummer.