Avverkning av skog

Innan du påbörjar en avverkning som är större än 0,5 hektar är det viktigt att notera följande:

Förnyelseavverkning – Förnyelseplan

Med en förnyelseavverkning avses en sådan avverkning som utförs i syfte att anlägga ett nytt skogsbestånd genom plantering, sådd eller naturlig förnyelse med fröträd.

Innan avverkningen påbörjas ska en förnyelseplan godkännas av landskapsregeringen. Förnyelseplanen är lagstadgad och innehåller bl.a. uppgifter om avverknings- och förnyelsesätt, behov av markberedning, information om naturvärden (arter och biotoper), fornminnen samt eventuella skyddsåtgärder och kartor.

Om du ska utföra en förnyelseavverkning i din skog ska du således kontakta Ålands skogsvårdsförening r.f. De hjälper dig med ifyllande av en fastställd blankett varefter skogsvårdsföreningen lämnar in blanketten till skogsbruksbyrån. Planen ska lämnas till skogsbruksbyrån i god tid före avverkningen ska påbörjas.

Landskapsregeringen ska fatta beslut om förnyelseplanen inom tre (3) månader om inte särskilda skäl till länge behandling föreligger. Beslutet om avverkning skickas hem till dig.

En förnyelseplan är giltig i tre kalenderår.

Beståndsvårdande avverkning – Avverkningsanmälan

Med en beståndsvårdande avverkning (gallring) avses en avverkning som utförs för att främja tillväxten och kvaliteten på det kvarvarande beståndet.

Innan avverkningen påbörjas ska en anmälan om beståndsvårdande avverkning lämnas till skogsbruksbyrån minst 14 dagar innan du tänker påbörja avverkningen. Anmälan är inte lagstadgad, men det här förfaringssättet har ändå införts som en följd av certifieringen av det åländska skogsbruket. Anmälan behandlas av skogsbruksbyrån i övrigt på samma sätt som förnyelseplanen.

I det fall att t.ex. kända skyddade biotoper eller fornminnen finns inom det område som berörs av avverkningen, informerar skogsbruksbyrån dig (och avverkaren om denne är känd). Om du inte fått information från skogsbruksbyrån inom 14 dagar efter att du lämnat in anmälan, kan du påbörja avverkningen.

Om du ska gallra i din skog ska du således kontakta Ålands skogsvårdsförening r.f. De hjälper dig med ifyllande av en fastställd blankett varefter skogsvårdsföreningen lämnar in blanketten till skogsbruksbyrån.

En anmälan är giltig i tre kalenderår.

Byte av markanvändning – Anmälan

Om du ska avverka skog för att byta markanvändning, t.ex. för nyodling av åker eller betesmark, ska en anmälan om att skogsbruksmark tas i anspråk för annat ändamål än skogsbruk lämnas till skogsbruksbyrån. Du har då tre (3) år på dig efter avverkningen att byta markanvändning, i annat fall är du skyldig att anlägga ett nytt skogsbestånd på området.

Ålands skogsvårdsförening r.f. bistår dig med uppgörande av anmälan på för ändamålet fastställda blanketter.

OBS! Om du även vill ändra områdets klassificering i skattehänseende, måste du göra separat anmälan om detta till skattemyndigheten.

Ålands Skogsvårdsförening finns på webbplatsen landsbygd.ax