Kompensationsersättning 2023-2027

EU medfinansieras

Kompensationsersättningen ska kompensera jordbrukare för extrakostnader och inkomstbortfall relaterade till begränsningarna för jordbruksproduktionen i områden med naturliga och andra områdesspecifika begränsningar så att en fortsatt god förvaltning av jordbruksmarken kan tryggas. 

Kompensationsbidraget gör det möjligt att hålla jordbrukslandskapet öppet och skött, att främja hållbara odlingsmetoder och att gynna jordbruksmiljöns mångfald på permanent gräsmark.

Ansökan görs årligen

Kompensationsersättning ansöks för ett år i gången i samband med den årliga ansökan om åkerstöd. Ansökan görs elektroniskt i Vipu-tjänsten.  

Villkor för att kompensationsersättning ska beviljas

Kompensationsbidrag kan beviljas till jordbrukare som

  • uppfyller villkoren för aktiv jordbrukare
  • har i sin besittning sammanlagt minst tre hektar jordbruksmark. Till jordbruksmark räknas åkermark och permanent gräsmark på naturbeten
  • själv eller vars make är minst 18 år den 31 december det år som föregår stödåret. En person under 18 år kan beviljas ersättning om han eller hon har ingått äktenskap eller bedriver jordbruk som samägare tillsammans med en förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning är ett villkor för beviljande av ersättning att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet.
  • bedriver jordbruksverksamhet. Med jordbruksverksamhet avses både produktion av jordbruksprodukter och underhåll av jordbruksmark.
  • följer kraven i villkorligheten. Villkorligheten består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning.    

Areal som beviljas kompensationsersättning

Kompensationsersättning beviljas för ersättningsberättigad åkermark och permanent gräsmark på naturbeten. Andelen träda och naturvårdsvall får utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigade areal vars markanvändningsslag är åker.

Ersättningsbelopp

Beloppet består av en EU-delfinansierad del och en helt nationellt finansierad del. 

EU-delfinansierat stöd Helt nationellt finansierat stöd Kompensationsersättning totalt
euro/hektar euro/hektar euro/hektar
129,51 87,49 217

 

Kompensationsersättningen beviljas enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt följande.

Ersättningsberättigad areal (hektar) i fråga om kompensationsersättning för gårdsbruksenheter Den beviljade ersättningens andel i procent av full ersättning
upp till 100 ha 100%
för den areal som överstiger 100 ha upp till 150 ha 90%
för den areal som överstiger 150 ha 80%

Information om kompensationsersättning finns på stöd.ax