Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vem fattar beslut?

I lag har angetts när landskapsregeringens medlemmar ska avgöra ärenden vid sammanträde. Då fattas beslutet gemensamt av lantrådet och ministrarna i plenum. Till sådana ärenden hör bland annat ärenden som ska skickas till Ålands lagting, ärenden av allmän eller principiell natur och ärende som enskild minister har befogenhet att avgöra och som han eller hon beslutat att ska avgöras av medlemmarna vid sammanträde. Enskild minister är föredragande i plenum, dvs. beslut fattas efter förslag av ansvarig minister.

I övriga ärenden än de ovan nämnda avgörs ärendet av enskild minister, förutsatt att beslutsrätten inte har delegerats till tjänstemän. Ministers beslut fattas efter föredragning av ansvarig tjänsteman. Ärendena fördelas mellan lantrådet och ministrarna enligt fördelningen av ansvarsområden i den då sittande landskapsregeringens handlingsprogram.

Beslutsrätten har i stor omfattning delegerats till tjänsteman genom landskapsregeringens delegeringsbeslut. Detta gäller i stor utsträckning ärenden som direkt berör enskilda personers rätt, fördel eller skyldighet. Ärenden som är delegerade till tjänstemän avgörs antingen efter föredragning av annan tjänsteman eller självständigt av tjänsteman utan föredragning. Ett ärende handläggs vid den avdelning till vars verksamhetsområde ärendet hör.

Publicerad 12.5.2015 kl. 13:06
Uppdaterad 12.5.2015 kl. 13:06