Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning

Behöver du eller någon som står dig nära information, stöd eller hjälp på grund av funktionsnedsättning så erbjuder samhället olika former av tjänster som kan underlätta i vardagen. Syftet med tjänsterna är att främja personer med funktionsnedsättnings förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

I kartläggningen Föräldrastöd på Åland kan du hitta information om olika samhällsstöd och stöd och hjälp genom barnets alla åldrar.

I Stöd i skolan-foldern kan du läsa om vilka möjligheter som finns för elever som är i behov av särskilt stöd och hur skolorna arbetar för att erbjuda rätt stöd i rätt tid.

Läs om Föräldrastöd på Åland

Kommunens handikappservice

På Åland tillämpas Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp (ÅFS 2010:50).

Enligt lag skall kommunerna tillhandahålla tjänster och stöd för personer med funktionsnedsättning. Kommunen tillhandahåller både anslagsbundna tjänster samt tjänster som omfattas av kommunens särskilda skyldighet att ordna, så kallade tjänster med subjektiv rätt.

Inom kommunernas handikappservice finns tjänster att tillgå som färdtjänst, personlig assistans, serviceboende, dagverksamhet, ändringsarbeten i bostad, redskap och anordningar i bostaden, ekonomisk ersättning av redskap, apparatur och anordningar som är nödvändiga för dagliga sysslor.

Förutom tjänster enligt handikappservicelagen så kan stöd och hjälp även erhållas genom till exempel hemservice eller närståendevård. Om du själv eller anhörig behöver få information om de olika tjänsterna kommunen tillhandahåller eller för att få servicebehovet utrett ska du ta kontakt med din kommuns socialförvaltning.

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS

Enligt Landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård så ansvarar Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Vid ÅHS kan du få hjälp med bland annat medicinsk rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, hemsjukvård, intyg, psykiatrisk mottagning, med mera.

Läs mer på Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) webbplats

Folkpensionsanstalten, FPA

FPA svarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland. Hos FPA kan du ansöka om olika ekonomiska stöd som till exempel reseersättning för sjukvårdsresor, handikappbidrag, vårdbidrag, ersättning för läkemedel, samt tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på Folkpensionsanstaltens (FPA:s) webbplats

Övriga tjänster

Utöver ovanstående finns även stöd, hjälp och tjänster att söka från andra myndigheter som till exempel rehabiliteringsservice/stöd i frågor som rör arbete/yrke via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, postutdelning till dörren via Posten Åland, avdrag i beskattningen med anledning av nedsatt funktionsförmåga via Ålands skattebyrå, återbäring av bilskatt via Tullen i Hangö, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning ansöker du om från Ålands Polismyndiget.

Ombud

Upplever du att du behöver hjälp och stöd angående dina ärenden i kontakt med myndigheter eller upplever ett missnöje med den vård eller service du får så erbjuder samhället olika fristående ombud som du kan kontakta. Ombuden arbetar fristående från kommuner, myndigheter och vårdgivare. Läs mer på sidan om ombud.

Övergripande planering och ledning

Ålands landskapsregering arbetar med socialvården och hälso- och sjukvårdens lagstiftning, övergripande planering och ledning. Mer information om landskapsregeringens arbete hittar du på sidorna om landskapsregeringen och landskapsregeringens organisation.

Lagstiftning

 • Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Äldrelag (2020:9) för Åland
 • Landskapslag (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården
 • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000)
 • Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987)
 • Landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • Förordning om service och stöd på grund av handikapp (FFS 759/1987)
 • Landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och stöd på grund av handikapp
 • Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977)
 • Landskapslag (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 • Lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005)
 • Barnskyddslag (FFS 417/2007)
 • Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 • Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård
 • Lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992)
 • Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
 • Lag om handikappförmåner (FFS 570/2007)
 • Lag om tolkningstjänster för handikappade personer (FFS 133/2010)
 • Landskapslag (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänster för handikappade personer
 • Landskapslag (2022:43) om tillämpning av diskrimineringslagen
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • FN:s konvention om barnets rättigheter

Europeiska unionens webbplats EUR-Lex

Förenta Nationernas (FN:s) webbplats