Regler vid byggande

Inom landskapet Åland regleras byggandet utgående från plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling. Genom kommunala byggnadsordningar och planer finns det ytterligare bestämmelser som gäller inom kommunen. Närmare information om de kommunala byggnadsordningarna samt detalj- och generalplaner erhålls direkt av kommunen.

Landskapsregeringen har fattat beslut om en mall för de kommunala byggnadsordningarna, vilken lämpligen utgör ett underlag vid framarbetande av nya byggnadsordningar och som du hittar som bilaga.

Vilka projekt kräver bygglov?

I plan- och bygglagen anges vilka projekt som kräver bygglov, rivningsanmälan och tillstånd för miljöåtgärder. Du kan erhålla information om vad som krävs för just ditt byggnadsprojekt genom att kontakta kommunen. 

Energideklaration för byggnader

Sedan 1.1.2015 finns en ny landskapslag om energideklaration för byggnader. Genom den nya lagen har kravet på energideklarationer utökats betydligt mot den tidigare lagen. Enligt den nya lagen ska en energideklaration upprättas vid nybyggnation, försäljning och uthyrning. För att kunna upprätta en energideklaration krävs att du anlitar en oberoende energiexpert. Du hittar utförligare information om energideklaration av byggnader under rubriken El och energi.

Annan lagstiftning med anknytning till byggande

Utöver plan- och bygglagstiftning så finns det en hel del annan lagstiftning med anknytning till byggande och planläggning, det kan t.ex. gälla:

 • Fastighetsbildningslagstiftning (t.ex. bildande av en ny tomt) – kontakta lantmäteriverket
 • Arbetarskyddslagstiftning (t.ex. krav på arbetslokaler) – kontakta arbetarskyddsförvaltningen
 • Vattenlagstiftning (t.ex. vid byggande av stenpir eller muddring) – kontakta ÅMHM
 • Renhållningslagstiftning (t.ex. sortering och återvinning av byggavfall) – kontakta kommunen
 • Miljöskyddslagstiftning (t.ex. krav på miljötillstånd för vissa projekt) – kontakta ÅMHM
 • Naturvårdslagstiftning (t.ex. ifall det finns någon fridlyst eller särskilt skyddsvärd art eller biotop på din fastighet) – kontakta miljöbyrån vid LR
 • Lagstiftning om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornminnen (t.ex. ifall din byggnad är skyddad eller din fastighet belastas av ett fornminne) – kontakta kulturbyrån LR
 • Lagstiftning om hälsovård (t.ex. ifall du misstänker sanitär olägenhet i byggnad) – kontakta ÅMHM

Nya byggbestämmelser – eurokoder

Den 1.3.2015 antog landskapsregeringen nya byggbestämmelser. Närmare information om byggbestämmelserna hittar du på sidan Ålands byggbestämmelsesamling där du även hittar information i byggbestämmelsesamlingens avsnitt 4 om de olika standardernas innehåll.  

Genom de nya byggbestämmelserna sker bl.a. en övergång till de gemensamma europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoder). Eurokoderna består av sammanlagt 58 stycken konstruktionsstandarder som är uppdelade i olika delar enligt:

 • Eurokod 0 – grundläggande regler
 • Eurokod 1 – laster på bärverk
 • Eurokod 2 – betongkonstruktioner
 • Eurokod 3 – stålkonstruktioner
 • Eurokod 4 – samverkanskonstruktioner i stål och betong 
 • Eurokod 5 – träkonstruktioner
 • Eurokod 6 – murverkskonstruktioner
 • Eurokod 7 – geokonstruktioner
 • Eurokod 8 – jordbävningar
 • Eurokod 9 – aluminiumkonstruktioner 

Konstruktionsstandarderna är de samma inom hela EU för att underlätta den fria handeln inom unionen. Varje medlemsstat har fortsättningsvis möjlighet att göra egna nationella val beträffande vissa parametrar. Det handlar t.ex. om att beakta olika klimatförhållanden, men även för att i viss mån avspegla skillnader i byggtraditioner mellan medlemsstaterna. En sådan sak är t.ex. att snölasten skiljer sig väsentligt mellan norra Europa och Medelhavsområdet, vilket medför olika krav på t.ex. takstolar.

På Åland tillämpas de finländska nationella valen (miljöministeriets förordningar), vilka du hittar mera information om i bilagorna.

CE-märkning av byggprodukter

Sedan 1.7.2013 gäller EU:s byggproduktförordning, vilken är gällande inom hela EU. Genom förordningen ställs krav på CE-märkning och en teknisk prestandadeklaration och för en hel del olika byggprodukter såsom t.ex. betongelement, fönster, stålkonstruktioner och trävaror.

Kravet på CE-märkning gäller för sådana byggprodukter där det finns en harmoniserad europeisk standard framtagen. På EU-kommissionens webbplats Nando finns alla harmoniserade standarder för byggprodukter samlade. Listan uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya standarder tas fram.  Ifall byggprodukten omfattas av kravet på CE-märkning så får den inte heller säljas på marknaden. Vissa byggprodukter är undantagna, t.ex. ifall det rör sig om en specialtillverkad produkt som bara används i en viss byggnad.

Alla harmoniserade standarder för byggprodukter samlade på EU-kommissionens webbplats