Hemvårdsstöd

Landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, som reglerar rätten till kommunernas hemvårdsstöd trädde i kraft 1.1.2016. Landskapslagen hittas under rubriken Lagstiftning nedan. 1.8.2022 antogs landskapslag (2022:56) om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd.Lagen innehåller bl a bestämmelser om de olika stödformer som finns inom hemvårdsstödet, t ex grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd och hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer. 

Vårdnadshavare som vill ansöka eller veta mera om hemvårdsstödet ska kontakta sin hemkommun.

Sedan 1.1.2021 är barnomsorgen en del av utbildningsväsendet. Närmare information hittar du under Utbildning och lärande.

Lagstiftning 

Landskapsregeringen ansvarar för lagstiftning om hemvårdsstöd.