EU-fonder 2021-2027

EU medfinansieras

Under perioden 2021 – 2027 förvaltar landskapsregeringen EU-medel från fyra olika fonder. EU:s fonder och program är utformade så att de förverkligar Europeiska unionens mål och politik. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) arbetar mot varsitt övergripande politiskt mål. 

  1. Ett smartare Europa, Eruf
  2. Ett grönare Europa, EHFVF
  3. Ett mer sammanlänkat Europa, ESF+

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU arbetar för att 

  1. Främja en smart, konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som säkerställer livsmedelstryggheten på lång sikt 
  2. Stödja och stärka miljöskyddet, inbegripet biologisk mångfald, och klimatåtgärder och bidra till uppnåendet av unionens miljö- och klimatrelaterade mål
  3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

Näringsavdelningen ansvarar för landskapets förvaltning och genomförande av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland 2021 – 2027.  

Ålands strukturfondsprogram 2021 - 2027 är Ålands eget program och näringsavdelningen ansvarar för förvaltningen av detta.

Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder ingår i en CAP-strategiplan 2023 - 2027 som omfattar hela Finland.

Näringsavdelningen ansvarar inom sina behörighetsområden för egna AX-interventioner. 

På landskapsregeringens stödportal stöd.ax finns information om landskapsregeringens möjligheter att bevilja ekonomiskt stöd. Här kan du läsa om vilka åtgärder/projekt som kan finansieras, vilka kostnader som kan godkännas och hur man ansöker om ett stöd. 

Ett stöd som landskapsregeringen beviljar kan till viss del vara finansierat från någon av de fonder som EU tillhandahåller eller i sin helhet vara finansierat från landskapets egen årliga budget. 

Logga