EmpowerUs

Socioekonomiskt stärkande av kustsamhällen som användare av havet för att säkerställa hållbar utveckling

Kustsamhällen står inför flera stora och svåra utmaningar. Under 2022-2025 deltar Ålands landskapsregering genom fiskeribyrån tillsammans med Naturresursinstitutet (LUKE) i projektet Empower Us. Projektet leds från Norge och finansieras helt av EU genom programmet horisont Europa och är ett forskningsprojekt som skall söka lösningar på lokala problem kustsamhällen står inför.

Arbetet genomförs genom sex så kallade living-labs och täcker in alla havsområden i EU.

Länk till EmpowerUs hemsida.

På Åland är fokuset riktat på fiskerisektorn och dess utmaningar. Med fiskerisektorn menar vi alla som har ett intresse i fiske och del i dess förvaltning såsom vattenägare.

Målet med projektet är att lokalsamhället genom olika workshops och intervjuer skall beskriva problemen vi står inför och sedan vara del i att utforma en pilot som skall genomföras under 2024. Som en del i det här arbetet har vi tagit fram en enkät för att få mer kunskap och underlag att bygga vidare på. En viktig del av projektet är att dokumentera var det finns utmaningar så att vi sätter fokus på rätt saker, därför är det väldigt viktigt för oss att ni fyller i den. Länk till enkäten.

Utöver piloten kommer även andra aktiveter och undersökningar att utföras för att sammanställa ett kunskapsmaterial som kan användas framöver som stöd för olika nivåer av beslutsfattande. Att lokala aktörer inte bara blir hörda utan kan vara del i att fatta beslut är viktigt för att säkerställa en rättvis och hållbar utveckling.

Projektets geografiska fokusområde är fem kommuner på nordvästra Åland – Eckerö, Hammarland, Finström, Geta och Saltvik med Ivarskärsfjärden i mitten. Men där det är lämpligt involveras en större del eller hela Åland då tanken är att de lösningar eller verktyg som tas fram inom projektet skall kunna spridas inte bara på Åland utan även till de andra orterna inom Europa.

Vill du veta mer om projektet eller har några frågor tveka inte att ta kontakt.

Mellan februari 2023-september 2025 är Viktor Eriksson anställd hos fiskeribyrån som projektansvarig.