Resebyråverksamhet

Bestämmelserna om resebyråverksamhet regleras i landskapslag (2022:37) om resebyråverksamhet. Lagen tillämpas på resebyråverksamheter som tillhandahåller kombinerande resetjänster. 

Med resebyråverksamhet avses en näringsidkare som är en researrangör, en aktör som underlättar anskaffande av sammanlänkade researrangemang, eller en på Åland etablerad reseförmedlare som bedriver verksamhet för en researrangör etablerad utanför Europeiska unionen.

Kombinerade resetjänster innefattar tillhandahållande av paketresor och sammanlänkande researrangemang.

Paketresa innebär en kombination av minst två olika resetjänster som införskaffas för samma resa, som har kombinerats av en enda näringsidkare.

Sammanlänkade researrangemang avser en kombination av minst två olika resetjänster som införskaffats för samma resa, men resenären ska ha ingått separata avtal med de olika researrangörerna. Näringsidkaren ska dock ha underlättat resenärens val och betalning under enbart en kontakt.

Lag om kombinerade resetjänster (FFS 901/2017) är en rikslag som tillämpas på Åland i kombination med den nya landskapslagen (2022:37) om resebyråverksamhet. Rikslagen reglerar innehållet i själva avtalet om den kombinerade resetjänsten medan landskapslagen reglerar vad som krävs av den (leverantören) som tillhandahåller kombinerade resetjänster.

Register över resebyråer

Landskapsregeringen för ett register över resebyråer som har ställt säkerhet till landskapsregeringen. Du hittar registret under bilagor på den här sidan.

Registrering av resebyråverksamhet

För att få bedriva resebyråverksamhet på Åland måste en registreringsanmälan göras hos landsskapsregeringen och resebyrån måste ha en giltig säkerhet. För att få sin anmälan om registrering beviljad måste den sökande uppfylla vissa krav. Anmälaren ska:

  • ha rätt att utöva näring på Åland,
  • vara solvent, ha fyllt 18 år och inte ha fått sin handlingsbehörighet begränsad,
  • inte ha försummat att fullgöra sina skatte-, pensions-, försäkringsskyldigheter under de senaste tre åren,
  • ha ställt en säkerhet.

Anmälan

Anmälan ska göras skriftligen eller elektroniskt genom en blankett som heter ”Anmälan av resebyrå” (du hittar blanketten här på sidan). Registrering av resebyråverksamhet kostar 270 euro. Vad som ska anges i anmälan skiljer sig något mellan fysiska personer och juridiska personer.

Anmälan från en fysisk person ska innefatta personens fullständiga namn och personbeteckning samt kontaktuppgifter. Om detta saknas ska i stället födelsedatum, firma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning bifogas, samt kontaktuppgifter. En fysisk person ska även bifoga ämbetsbevis och ett utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden.

Anmälan från en juridisk person ska innehålla den juridiska personens firma, eventuell bifirma, förtags- och organisationsnummer, eller annan motsvarande beteckning, samt kontaktuppgifter. En juridisk person ska även bifoga gällande bolagsordning.  

Gemensamt för båda kategorier är att ett eventuellt marknadsföringsnamn ska anges. Vidare ska det framkomma om näringsidkaren tillhandahåller flygtransporter och även vem som har utfärdat säkerheten och säkerhetens ansvarsbelopp. Avtalet om säkerhet bifogas i en ytterligare blankett som skickas efter anmälan. Till anmälan ska också ett utdrag ur handelsregistret bifogas, en motiverad redogörelse av verksamheten för bedömning av säkerheten, och även ett intyg om att näringsidkaren inte är försatt i konkurs.

Med motiverad redogörelse avses ett utdrag ur bokföringen som påvisar förskottsbetalningar i realtid i bokföringen. För en nystartad resebyrå existerar troligen inga förskottsbetalningar, varför detta då inte behöver bifogas.

Om ändringar sker i de uppgifter som anmälts till registret ska dessa meddelas till landskapsregeringen utan dröjsmål. Om en resebyrå upphör med sin verksamhet stryks den ur registret. Om en resebyrå inte längre uppfyller kraven för registrering kommer landskapsregeringen också att stryka byrån ur registret.