Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Resebyråverksamhet

Resebyråverksamhet är endast tillåten med tillstånd av landskapsregeringen. Verksamheten ska ske enligt villkor i tillståndet och bestämmelser i landskapslag (1975:56) om resebyrårörelse.
 
Som resebyråverksamhet räknas anordnande, försäljning och förmedling av resor och tjänster i samband därmed samt förmedling av inkvartering i fritidsbostäder, då verksamheten sker i förvärvssyfte.

Grundläggande krav för att få tillstånd

För att idka resebyråverksamhet fordras av enskild person att denne

 1. äger rätt att idka näring i landskapet;
 2. fyllt 25 år;
 3. råder över sig själv och sin egendom;
 4. är solvent; samt
 5. äger tillräcklig branschkännedom.

För att idka resebyråverksamhet fordras av juridisk person att

 1. sammanslutningen äger rätt att idka näring i landskapet;
 2. sammanslutningen är solvent;
 3. sammanslutningens samtliga personligen ansvariga bolagsmän och dess verkställande direktör eller med denna jämförbar person, samt i förekommande fall, dess samtliga styrelseledamöter råder över sig själva och sin egendom; samt
 4. rörelsen bedrivs under ledning av en av landskapsregeringen godkänd ansvarig föreståndare som är bosatt i landskapet och uppfyller de ovan nämnda kraven för enskilda personer.

Innan tillstånd för resebyråverksamhet  beviljas ska tillståndssökanden ställa säkerhet hos landskapsregeringen. Säkerheten ska ställas för ett belopp som landskapsregeringen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning bestämmer. För resor på vilka lagen om paketresor är tillämplig skall en tillräcklig säkerhet ställas för återbetalningen av erlagda belopp och för hemtransport av resenärerna.

Närmare villkor för idkandet av resebyråverksamhet framgår ur landskapslag (1975:56) om resebyrårörelse.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen hos landskapsregeringen. Ur den fritt formulerade ansökan ska åtminstone framgå vem som ska idka resebyråverksamhet, en beskrivning av den planerade verksamheten samt bilagorna nedan som ska ligga till grund för landskapsregeringens prövning av att enskild och/eller juridisk person uppfyller de krav för erhållande av tillstånd som räknas upp ovan.

Till ansökan från enskild person ska bifogas:

 • Ämbetsbetyg (fås från magistratsenheten vid Statens ämbetshus)
 • Dokumentation över erfarenhet och branschkännedom (t.ex. arbetsintyg och examensintyg)
 • Självrådighetsintyg (intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret) som fås från rättsregistercentralen, tel. 0295665693 (kl. 10.00-14.00) eller epost oikeusrekisterikeskus@om.fi
 • Utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden (fås från magistratsenheten vid Statens ämbetshus)
 • Intyg från utsökningsregistret (fås från landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland vid Statens ämbetshus)

 
Till ansökan från juridisk person ska bifogas: 

 • Utdrag ur handelsregistret (fås från magistratsenheten vid Statens ämbetshus)
 • Intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret (som fås från rättsregistercentralen, tel. 0295665693 (kl. 10.00-14.00) eller epost oikeusrekisterikeskus@om.fi)
 • Intyg från utsökningsregistret (fås från landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland vid Statens ämbetshus)

 
För personligen ansvariga bolagsmän och verkställande direktör samt styrelseledamöter ska bifogas ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden. 
 
För den person som ska fungera som ansvarig föreståndare ska bifogas de intyg som gäller för enskild person. 

Avgiften för ansökan om tillstånd att bedriva resebyråverksamhet är 230 euro från 1 juli 2020.

Publicerad 6.7.2016 kl. 12:54
Uppdaterad 15.6.2020 kl. 10:32