Budget

Allmänt om landskapets budget

Landskapsregeringen lämnar årligen ett förslag till budget för landskapet Åland till lagtinget. Förslaget ska överlämnas senast den 1 november året före finansåret. Lagtinget fattar sedan beslut om budgeten, vanligen under senare delen av december.

De ändringar som i lagtinget görs till landskapsregeringens budgetförslag framkommer i finans- och näringsutskottets betänkanden över respektive budgetförslag. Om det finns behov av att ändra en antagen budget, kan landskapsregeringen ge förslag till tilläggsbudget under året.

Budgetförslaget innehåller en beräkning över landskapets samtliga inkomster och anslag för utgifter samt motiveringstexter och målsättningar.

Budgetens struktur

Budgetförslagens struktur har historiskt ändrats flera gånger, senast i budgeten för år 2022. Budgetförslaget är uppgjort enligt följande indelning:

 • Allmän motivering: Här ingår budgetförslagets politiska budskap på en relativt kortfattad och övergripande nivå. Texten är uppdelad enligt de fem fokusområden under perioden 2021 – 2024 vilka landskapsregeringen har valt att satsa på.
 • Budgeterad resultaträkning, balansposter och finansieringsanalys: I avsnittet visas även en budgeterad resultaträkning som är en sammanställning av de inkomster och anslag för utgifter som påverkar resultatet för året samt korta förklaringar till större poster och förändringar. Dessutom ingår en finansieringsanalys utgående från budgetförslagets innehåll och en bedömning av eventuella lånebehov..
 • Detaljmotivering: Här ingår motiveringarna till de inkomster och anslag som ingår i budgetförslaget. Avsnittet är indelat i olika delar efter inkomsternas och utgifternas art:
  • Verksamhet och överföringar: I moment för verksamhet ingår inkomster och utgifter för landskapets egen verksamhet som antingen bedrivs i egen regi eller genom upphandling av tjänster. Exempel på sådana utgifter är löner och lönebikostnader, köp av varor och tjänster samt anskaffning av maskiner och inventarier under 50 000 euro. I moment för överföringar ingår utgifter som inte ger någon direkt motprestation, men indirekt hjälper landskapet att fullfölja sina uppgifter. Hit räknas t.ex. bidrag och överföringar till kommuner, näringsliv, hushåll, allmännyttiga sammanslutningar samt bidrag från EU-fonderna.
  • Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter: Här upptas t.ex. inkomster av avräkning och skatteavräkning samt ränteintäkter och dividender.
  • Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar: Budgetutgifter som ger landskapet tillgångar av olika slag. Anskaffning av tillgångar överstigande 50 000 euro upptas som en investering och aktiveras i balansräkningen och kostnadsförs genom planmässiga avskrivningar. Lån och övriga finansinvesteringar används för lån som beviljas av landskapets medel samt t.ex. för inköp av aktier och värdepapper. I avsnittet ingår även inköp av eller intrångsersättning för naturskyddsområden.
  • Detaljmotiveringsavsnitten är indelade så att först visas allmänna förvaltningens avdelningar, därefter fristående enheter och myndigheter.
 • Bilagor: Avslutningsvis kan ett budgetförslag innehålla olika bilagor. En bilaga är sifferstaten. Sifferstaten är en sammanställning över budgetposterna i form av inkomster och anslag. Sifferstaten publiceras i Ålands författningssamling.

Budgetdokument

Som bilagor finns grundbudgeter och tilläggsbudgeter för landskapet Åland. I de fall det är "förslag till budget" är det landskapsregeringens förslag till budget. I de fall det är "budget" är det en inofficiell sammanställning där landskapsregeringens budgetförslag har kompletterats med lagtingets beslut i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande/betänkanden.

Som bilaga finns också landskapsregeringens anvisningar för verkställande av budgeter.

Läs budgetförslagen på lagtingets webbplats