Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Budget

Allmänt om landskapets budget

Landskapsregeringen lämnar årligen ett förslag till budget för landskapet Åland till lagtinget. Förslaget ska överlämnas senast den 1 november året före finansåret. Lagtinget fattar sedan beslut om budgeten, vanligen under senare delen av december.

De ändringar som i lagtinget görs till landskapsregeringens budgetförslag framkommer i finans- och näringsutskottets betänkanden över respektive budgetförslag. Om det finns behov av att ändra en antagen budget, kan landskapsregeringen ge förslag till tilläggsbudget under året.

Budgetförslaget innehåller en beräkning över landskapets samtliga inkomster och anslag för utgifter samt motiveringstexter och målsättningar.

Budgetens struktur

Från och med budgeten för år 2015 tillämpas en ny struktur för budgetförslaget enligt följande indelning:

 • Allmän motivering: Här ingår t.ex. en redogörelse om konjunkturläget och den ekonomiska politiken. Dessutom ingår budgetförslagets politiska budskap på en relativt kortfattad och övergripande nivå. Det redogörs även för budgetförslagets effekter för att uppfylla målsättningar i regeringens handlingsprogram och tidigare budgeter. I avsnittet visas även en budgeterad resultaträkning som är en sammanställning av de inkomster och anslag för utgifter som påverkar resultatet för året.
 • Detaljmotivering: Här ingår motiveringarna till de inkomster och anslag som ingår i budgetförslaget. Avsnittet är indelat i olika delar efter inkomsternas och utgifternas art:
  • Verksamhet: Inkomster och utgifter för landskapets egen verksamhet som antingen bedrivs i egen regi eller genom upphandling av tjänster. Exempel på sådana utgifter är löner och lönebikostnader, köp av varor och tjänster samt anskaffning av maskiner och inventarier under 50 000 euro.
  • Överföringar: Här ingår utgifter som inte ger någon direkt motprestation, men indirekt hjälper landskapet att fullfölja sina uppgifter. Hit räknas t.ex. bidrag och överföringar till kommuner, näringsliv, hushåll, allmännyttiga sammanslutningar samt bidrag från EU-fonderna.
  • Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter: Här upptas t.ex. inkomster av avräkning och skattegottgörelse samt ränteintäkter och dividender.
  • Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar: Budgetutgifter som ger landskapet tillgångar av olika slag. Anskaffning av tillgångar överstigande 50 000 euro upptas som en investering och aktiveras i balansräkningen och kostnadsförs genom planmässiga avskrivningar. Lån och övriga finansinvesteringar används för lån som beviljas av landskapets medel samt t.ex. för inköp av aktier och värdepapper. I avsnittet ingår även inköp av eller intrångsersättning för naturskyddsområden.
  • Detaljmotiveringsavsnitten är indelade så att först visas allmänna förvaltningens avdelningar, därefter fristående enheter och myndigheter.
 • Sifferstat: Här visas en sammanställning över budgetposterna i form av inkomster och anslag. Sifferstaten publiceras i Ålands författningssamling.
 • Bilagor: Avslutningsvis kan ett budgetförslag innehålla olika bilagor.

Budgetdokument

Som bilagor finns grundbudgeter och tilläggsbudgeter för landskapet Åland. I de fall det är "förslag till budget" är det landskapsregeringens förslag till budget. I de fall det är "budget" är det en inofficiell sammanställning där landskapsregeringens budgetförslag har kompletterats med lagtingets beslut i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande/betänkanden.

Som bilaga finns också landskapsregeringens anvisningar för verkställande av budgeter.

Läs äldre budgetförslag på lagtingets webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 10:22
Uppdaterad 16.1.2020 kl. 16:59