Näringsavdelningen

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.

Till avdelningens uppgifter hör att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk och binäringar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets fiskevatten vilka inte ingår i naturreservat.

Avdelningen består av fyra olika byråer. Byråerna vars personal huvudsakligen är placerad i självstyrelsegården sköter myndighetsutövningen genom att föredra eller fatta beslut t.ex. att bevilja finansieringsstöd, utföra kontroller, bevilja olika tillstånd och utöva tillsyn över den underlydande myndigheten Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Andra uppgifter är t.ex. beredning av ny lagstiftning, formella kontakter till andra myndigheter, internationellt samarbete, budgetberedning och inte minst att bistå ministrarna.