Erkännande av yrkeskvalifikationer/ Jämställande av högskolestudier

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Landskapslag (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer innehåller bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer i enlighet med Europaparlamentets och rådet direktiv 2005/36/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. I direktivet fastställs de regler enligt vilka en medlemsstat ska erkänna utbildning eller yrkeskvalifikationer som en unionsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat inom EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz. När det i författningsgrunden ställs krav på utbildning eller yrkeserfarenhet för utövande av yrket är yrket reglerat och det krävs ett myndighetsbeslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för att få tillträde till yrket i den mottagande medlemsstaten.

Beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer fattas av Ålands landskapsregering med stöd av landskapslag (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer. För att yrkeskvalifikationerna ska kunna erkännas krävs det att en viss utbildning är ett lagbestämt behörighetsvillkor för yrket. Se reglerade yrken i åländsk lagstiftning under rubriken Bilagor här intill. Den sökande ska i en annan medlemsstat ha full behörighet för samma yrke som han eller hon ansöker om behörighet för på Åland. I vissa länder krävs för utövandet av yrket legitimering eller registrering och i dessa fall hör intyget till de handlingar som ligger till grund för erkännande av yrkeskvalifikationerna. Landskapsregeringen kan utreda dina yrkeskvalifikationer genom att kontakta EU-medlemsstaters myndigheter via informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

Du hittar ansökningsblanketten med anvisningar i rutan Blanketter här intill. Beslutet sänds till den sökande per post. En besvärsanvisning bifogas beslutet. Ansökan kostar 240 euro.

Jämställande av högskolestudier

En person som har avlagt en högskoleexamen eller studieprestation utomlands kan behöva ett beslut av landskapsregeringen om jämställande av högskolestudier då behörighetsvillkoren för en tjänst eller uppgift är en i landskapslag föreskriven examen på viss nivå eller studieprestation. I beslutet kan inte krävas kompletterande studier. Beslutet grundar sig på landskapslag (2017:23) om jämställande av högskolestudier. Du hittar ansökningsblanketten med anvisningar i rutan Blanketter här intill. Beslutet sänds till den sökande per post. En besvärsanvisning bifogas beslutet. Ansökan kostar 210 euro.