Erkännande av yrkeskvalifikationer och jämställande av högskolestudier

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Landskapslag (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer innehåller bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer i enlighet med Europaparlamentets och rådet direktiv 2005/36/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. I direktivet fastställs de regler enligt vilka en medlemsstat ska erkänna utbildning eller yrkeskvalifikationer som en unionsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat inom EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz. När det i författningsgrunden ställs krav på utbildning eller yrkeserfarenhet för utövande av yrket är yrket reglerat och det krävs ett myndighetsbeslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för att få tillträde till yrket i den mottagande medlemsstaten.

Jämställande av högskolestudier

En person som har avlagt en högskoleexamen eller studieprestation utomlands kan behöva ett beslut av landskapsregeringen om jämställande av högskolestudier då behörighetsvillkoren för en tjänst eller uppgift är en i landskapslag föreskriven examen på viss nivå eller studieprestation. Beslutet grundar sig på landskapslag (2017:23) om jämställande av högskolestudier.