Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utländska högskoleexamina

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, EES-medlemsstat eller i Schweiz

I direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet) fastställs de regler enligt vilka en medlemsstat ska erkänna utbildning eller yrkeskvalifikationer som en unionsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat.

Med erkännande av yrkeskvalifikationer avses beslutsfattande om behörigheten för ett reglerat yrke på Åland på grundval av kvalifikationer som förvärvats i en annan EU/EES-medlemsstat eller i Schweiz. Se reglerade yrken i åländsk lagstiftning under rubriken Bilagor här intill.

Det krävs ett myndighetsbeslut om erkännande av yrkeskvalifikationer när ett yrke är reglerat i den mottagande medlemsstaten, dvs. när det i författningsgrunden ställs krav på utbildning eller yrkeserfarenhet för utövande av yrket. Beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer fattas av det mottagande landets myndighet med stöd av det landets lagstiftning. På Åland tillämpas landskapslag (ÅFS 2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer. För att yrkeskvalifikationerna ska kunna erkännas krävs det att en viss utbildning är ett lagbestämt behörighetsvillkor för yrket. Den sökande ska i en annan medlemsstat ha full behörighet för samma yrke som han eller hon ansöker om behörighet för på Åland. I vissa länder krävs för utövandet av läraryrket legitimering eller registrering och i dessa fall hör intyget till de handlingar som ligger till grund för erkännande av yrkeskvalifikationerna. Eftersom Sverige kräver legitimering för utövandet av läraryrket hör lärarlegitimation till de handlingar som ligger till grund för erkännande av yrkeskvalifikationerna. I Sverige är det statens skolverk som ska meddela legitimation till en lärare eller förskolelärare som har behörighetsgivande examen.

Om den sökandes utbildning skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs för yrket på Åland, kan det i beslutet krävas en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov. I sådana fall kan beslutets innehåll påverkas av den sökandes kunskaper, färdigheter och kompetens, som den sökande har förvärvat genom yrkesverksamhet eller livslångt lärande och som formellt har fastställts för detta ändamål av ett relevant organ.

Anpassningsperioden är arbete under tillsyn av en behörig yrkesutövare i yrket i fråga. Anpassningsperioden kan innebära fortbildning. I ett villkorligt beslut om erkännande bestäms anpassningsperiodens längd och de uppgifter som ska utföras. Den förmåga och den kunskap som krävs för utövande av ett yrke ska visas med ett intyg som utfärdats av arbetsgivaren eller den övervakande yrkesutövaren.

Lämplighetsprovet är ett förfaringssätt som mäter yrkesmässig kunskap. Det har som syfte att bedöma den sökandes förmåga att utöva ett reglerat yrke på Åland. Läs mer om lämplighetsprovet på Öppna högskolans webbplats.

Efter att ha fullgjort anpassningsperioden eller avlagt lämplighetsprovet skickar den sökande ansökan om slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer till landskapsregeringen på adressen registrator@regeringen.ax

Ansökan om beslut och behandling av ansökan

Landskapsregeringens beslut söks genom att skicka in en ansökningsblankett till landskapsregeringen. Blanketten hittar du i rutan Blanketter här intill. De bilagor som krävs listas i anvisningarna på ansökningsblanketten.

Landskapsregeringen skickar en bekräftelse till den sökande om att ansökan mottagits inom en månad efter att ansökan inkommit. Bekräftelsen skickas per e-post. Vid behov ombeds den sökande komplettera sin ansökan. Ansökningarnas genomsnittliga behandlingstid är tre månader från det datum då den sökande har lämnat in alla nödvändiga handlingar till landskapsregeringen.

Landskapsregeringen kontrollerar vid behov att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga.

Beslutet sänds till den sökande per post. Fakturan skickas separat till samma adress.

Över beslutet kan besväras. En besvärsanvisning bifogas beslutet.

Jämställande av högskolestudier

En person som har avlagt en högskoleexamen eller studieprestation utomlands kan behöva ett beslut av landskapsregeringen om jämställande av högskolestudier då behörighetsvillkoren för en tjänst eller uppgift är en i landskapslag föreskriven examen på viss nivå eller studieprestation. I beslutet kan inte krävas kompletterande studier. Beslutet grundar sig på landskapslag (ÅFS 2017:23) om jämställande av högskolestudier.

Blankett för ansökan 

Du hittar ansökningsblanketten med anvisningar i rutan Blanketter här intill.

Publicerad 8.5.2015 kl. 14:43
Uppdaterad 17.8.2020 kl. 15:12