Alla kan blomstra bild

Ålands utvecklings- & hållbarhetsagenda

En milstolpe i det åländska samhällets ansträngningar för en hållbar samhällsutveckling kom i och med att Ålands lagting och Ålands landskapsregering under år 2014 gick in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland senast år 2051. Detta i enlighet med den internationella och vetenskapliga definitionen av begreppet hållbar utveckling: de fyra hållbarhetsprinciperna. Detta föregicks av att rapporten Omställning Åland – Strategisk planering för en hållbar framtid 2013- 2051 (bilaga) togs fram på uppdrag av landskapsregeringen.

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland tar sitt avstamp i ovanstående historia och bakgrund. Agendan innehåller sju strategiska utvecklingsmål som ska vara uppnådda innan år 2030 samt en vision om ett blomstrande Åland.  

Läs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Agendan har arbetats fram av hundratals personer och manifesterats genom evenemanget Forum för samhällsutveckling i september år 2016 då alla som bodde och verkade på Åland bjöds in till att vara med och ta fram den gemensamma framtidsvisionen. Nätverket bärkraft och alla dess aktörer jobbar i dagsläget tillsammans för att förverkliga agendan och sprida visionen - alla kan blomstra. Agendan uppdaterades i oktober 2023.