Landsbygdsutvecklings-programmet

Landskapsregeringens förslag till landsbygdsutvecklingsprogram är nu klart. Det godkändes av Europeiska kommissionen den 13 februari 2015. I programmet hittar man åtta åtgärder och ett antal ytterligare underåtgärder som är redo att användas fram till år 2020. Programmet omfattar totalt en budget uppgående till 57,9 miljoner euro varav EU och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling delfinansierar programmet med 20,7 miljoner.

Programmets målsättning är att bidra till en hållbar ekonomisk och smart utveckling fokuserar på produktivitet och hållbarhet och skall ge lönsamma och livskraftiga lantbruksföretag, ett aktivt lantbruk och en attraktiv landsbygd. Programmets främsta prioritet är att säkerställa en tillräcklig primärproduktion och på så sätt se till att det finns livsmedel för konsumenterna och råvaror för Ålands livsmedelsindustri.

Vad är landsbygdsutvecklings-programmet

Landsbygdsutvecklingsprogrammet är ett program för stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden fram till år 2020 som skall ge:

 • Lönsamma livskraftiga företag
 • Aktiva lantbrukare som producerar livsmedel och bra miljö
 • Modern landsbygd

Landsbygdsutvecklingsprogrammet utgår från EU:s 2020 strategi. Programmet är framtaget i samarbete med dem som skall omfattas av programmet. Detta har uppnåtts genom ett brett beredningsarbete i olika arbetsgrupper där representation från berörda näringar och lansbygden funnits med samt genom två offentliga höranden. Programmet utgår från en behovsanalys för den åländska landsbygden och jordbruksproduktion samt från sex stycken av EU fastställda prioriterade områden och 15 fokusområden.

De åtta åtgärderna inom programmet är:

 • Kunskapsöverföring – kompetensutvecklingsinsatser genom exempelvis kurser riktade till verksamma inom jordbruk, livsmedelsföretagare och mikroföretag. Stödet beviljas den som anordnar utbildningstillfället.
 • Rådgivning – finansiering av direkt rådgivning som skall utveckla ekonomin och konkurrenskraften samt förbättra miljön samt förbättra genomförandet av de så kallade tvärvillkoren.
 • Startstöd till unga odlare – åtgärd för att underlätta generationsväxlingar inom jordbruket och utveckla konkurrenskraften i nystartade jordbruksföretag
 • Investeringsstöd – stöd för investeringar till lantbruksproduktion, livsmedelsförädling och icke produktiva investeringar för att förbättra konkurrenskraft och miljö. Icke produktiva investeringar skall genomföras med Leader-metoden.
 • Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk – kompenserar och ersätter odlare för miljöinsatser som genomförs i jordbruksproduktionen för att minska jordbrukets miljöpåverkan. Inom åtgärden ingår ett 10 tal underåtgärder.
 • Stöd för ekologisk produktion – stöd för ekologisk växtodling och ekologisk husdjursproduktion för att stimulera produktionen av ekologiska livsmedel och resurssnål jordbruksproduktion.
 • Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar – kompensationsersättning som allmänt kallats LFA-stöd under tidigare perioder. Ersättning för sämre förhållanden som det innebär att vara lantbrukare på Åland jämfört med mer gynnsamma områden i Europa.
 • Leader – En del av projektstöden inom programmet kommer att fördelas genom Leader-metoden där människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

Alla åtgärder inom programmet finns närmare beskrivda på hemsidan. På respektive sida finns också information om hur man söker om stöd för att genomföra åtgärderna.

Målstyrt

Landsbygdsutvecklingsprogrammet skall genomföras effektivt. För att säkerställa detta är programmet målstyrt utgående från tydliga mål samt genom användande av urvalskriterier framtagna med utgångspunkt i programmets övergripande mål. Programmet följs löpande upp av en övervakningskommitté och enligt en utvärderingsplan.

Landsbygdsprogrammet i sin helhet finns som bilagor.