Rådgivning lantbruk

Jordbruksbyrån bedriver ingen direkt rådgivning, utan landskapsregeringen har valt att koncentrera jordbruksbyråns resurser till myndighetsutövning.

Landskapsregeringen ger dock finansiellt stöd till olika organisationer för att de ska upprätthålla produktionsrådgivning till lantbruket. Verksamheten och det stöd som organisationerna får regleras i årliga resultatavtal med konkreta målsättningar som årligen följs upp. Utöver detta finansieras enskilda rådgivnings- och kunskapsutvecklingsprojekt inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammets åtgärder för rådgivning och kunskapsutveckling.

Pro Agria - Ålands Hushållningssällskap

Pro Agria Ålands Hushållningssällskap bedriver produktionsrådgivning till lantbruket på Åland med följande målsättningar:

 • Ökad lönsamhet hos de enskilda landsbygdsföretagen
 • Bibehållen sysselsättning på landsbygden
 • Bibehållna öppna landskap
 • Utveckla företagandet på landsbygden och i skärgården

Pro Agria - Ålands Hushållningssällskap vill med utgångspunkt från målsättningarna:

 • Hjälpa företagare på landbygden till bättre produktionsresultat
 • Hjälpa företagare att diversifiera, utveckla och starta ny verksamhet på landsbygden
 • Stärka Ålands landsbygdscentrum som kompetenscentrum för jordbrukare och företagare på landsbygden

Pro Agria - Ålands Hushållningssällskap har förutom verksamhetsledaren/ekonomirådgivaren fem stycken rådgivare inom områdena husdjursproduktion (inklusive mjölkkontroll), växtodling, frukt och grönsaker och ekologisk produktion. Rådgivarna erbjuder såväl enskilda intensivrådgivningstjänster som kursverksamhet. Ålands hushållningssällskap bedriver också en del försöksodlingsverksamhet inom frukt- och bärodlingen.

Kontakt

Ålands landsbygdscentrums webbplats

Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
Telefon +358 18 329690
Fax. +358 18 329631
E-post info@landsbygd.ax

Ålands fåravelsförening r.f.

Ålands fåravelsförening bedriver produktionsrådgivning till de åländska fårproducenterna. Målsättningen är att genom rådgivnings- och marknadsinsatser öka kvaliteten och förbättra lönsamheten inom fårproduktionen. Detta skall skapa förutsättningar för en expansion av näringen som i sin tur verkar positivt för möjligheterna att hålla betesmarker öppna och gynna den biologiska mångfalden i lantbruket.

Fåravelsföreningen erbjuder produktions och avelsrådgivning till åländska fårproducenter. Rådgivningsverksamheten erbjuds både i kursform och som enskild intensivrådgivning. Föreningen sysslar även med marknadsfrämjande åtgärder och förmedlingstjänster inom näringen.

Kontakt

Fåravelsföreningens webbplats

Ålands fåravelsförenings ordförande Mia Söderdahl
Telefon +358 457 5243991
E-post mia.soderdahl@hotmail.com

Föreningen Ålandsfåret r.f.

Föreningen Ålandsfåret arbetar för att främja bevarandet av ursprungsrasen ålandsfåret. Föreningen har hand om ett register över ålandsfåren och är också den godkända avelsorganisationen för rasen.

Kontakt

Föreningen Ålandsfårets webbplats

Ordförande Berit Sjöberg
Telefon +358 457 5301146
E-post info@alandsfaret.ax

Ålands maskinring

Målsättningen för Ålands maskinring är att sänka maskinkostnaderna hos de Åländska lantbrukarna. Maskinringen erbjuder rådgivning och information till lantbrukare om kostnadsbesparingar kring maskinanvändande. Ålands maskinring förmedlar dessutom maskintjänster för att öka utnyttjande och minska kostnaderna för jordbruksmaskinerna.

För närmare information kontakta verksamhetsledare Bo-Erik Sandell, telefon +358 457 3134452

Solklart (Trifolium Åland AB)

Bedriver miljö- och lantbruksrådgivning baserad på gedigen kunskap, lång yrkeserfarenhet och god lokalkännedom riktad till lantbrukare, organisationer, institutioner och allmänheten på Åland.

Rådgivning inom bland annat

 • ekologisk produktion
 • frågor kring lantbruksstöd
 • landskapsvård bland annat utformning av skötselplaner för naturbeten
 • växtnäringsfrågor och växtnäringsbalanser
 • växtskyddsfrågor (ekologiskt och biologiskt växtskydd)
 • markvård (tolkning av jordanalyser, markanalyser)
 • allmän rådgivning och konsultuppdrag i miljöfrågor
 • diverse frågor relaterade till lantbruk

Kontakt

Solklarts webbplats

Soile Wartiainen, ekologisk rådgivare och entreprenör
Telefon +358 457 3434033
E-post eko@solklart.ax

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 20.11.2017