Ansökan om att bli rådgivare och godkända rådgivare

Stöd kan beviljas främst kurser och rådgivning som riktar sig till enskilda lantbrukare eller verksamma inom livsmedelsindustrin.  Stödet beviljas till av landskapsregeringen auktoriserade rådgivare eller kurs arrangörer. Landskapsregeringens stöd för lantbruksåtgärder beviljas utgående från Ålands landsbygdsprogram i enlighet Europeiska unionens förordning (EU förordning nr 1305/2013 och nr 1306/2013) samt befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.

1. Individuell rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar 

Systemet för jordbruksrådgivning är en delav Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020 (nedan landsbygdsprogrammet).Centralt styrdokument för stöd till rådgivningen av Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030. Målet för jordbruksrådgivningen är att

 1. öka jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet bl.a. genom ekonomisk rådgivning
 2. öka jordbrukarens kunskap om skötseln av gården, såväl i miljöfrågor som när det gäller minskagårdarnas klimatpåverkan
 3. Förbättra jordbrukarens kunskaper om vad förpliktelserna för åtgärderna och tvärvillkoren innebär för den praktiska verksamheten

Vem kan bli rådgivare inom systemet för rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar

 1. Personer som har minst 3 års utbildning minst ett års erfarenhet inom ämnet och utbildar sig regelbundet inom området.
 2. Organisationer och näringsidkare som har ett FO-nummer och som är mervärdesskatteskyldiga.

Rådgivaren ska ha godkänts av Jordbruksbyrån vid Ålands Landskapsregering och vara antagen i Landskapsregeringens register för rådgivare. Även rådgivare på fastlandet kan om en jordbrukare så önskar ansöka om att anslutas till det åländska rådgivningssystemet. Jordbrukaren kontaktar sin tilltänkta rådgivare som sedan kan skicka en ansökan till jordbruksbyrån om att bli godkänd rådgivare på Åland. Ersättning söks genom det digitala ansökningsprogrammet Hyrrä.

Ersätting för individuell rådgivning

Stöd kan beviljas för rådgivning som riktar sig till enskilda lantbrukare eller grupper av lantbrukare.  Ersättningen är högst 63 euro per timme exkl. moms. Maximalt 1500 euro betalas per rådgivningsprojekt och sammanlagt kan en sammanslutning eller gård få högst 3500 euro under hela programperioden. Stödnivån kan uppgå till 100 % av de godkända kostnaderna. Observera att ersättning för att förbereda rådgivningen betalas för högst en timme. Kilometerersättning betalas åt rådgivaren, men inte restid och dagtraktamente.

Listan med godkända rådgivare finns som bilaga.

2. Produktionsrådgivning

Landskapsregeringen betalar ytterligare finansiellt stöd till olika organisationer för att de ska upprätthålla produktionsrådgivning till lantbruket. Verksamheten och det stöd som organisationerna får regleras i årliga resultatavtal med konkreta målsättningar som årligen följs upp. Utöver detta finansieras enskilda rådgivnings- och kunskapsutvecklingsprojekt inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammets åtgärder för rådgivning och kunskapsutveckling. Organisationer som bedriver rådgivning presenteras i bilagan.

3. Stöd för att ordna utbildning och kurser

Finansiellt stöd betalas till utbildningsarrangörer för att ordna utbildning för landsbygdsföretagare inom livsmedelsklustret. Stöd ges för anordnande av kortare kurser (maximalt ett par veckor effektiv utbildningstid). Utbildningar anordnas antingen på initiativ från fältet eller på initiativ av myndigheter och kan innehålla följande;

 1. Lagstiftning och program
 2. Miljöförbättrande åtgärder
 3. Bestämmelser på national-, regional- och EU-nivå som påverkar lantbruket eller livsmedelsindustrin.
 4. Övriga ämnesområden för att stärka konkurrenskraften.

Vem kan få stöd för att ordna utbildning och kurser

 1. Organisationer som har dokumenterad kunskap och erfarenhet för att tillhandahålla utbildningar eller informationsinsatser inom ifrågavarande ämnesområden.
 2. De som håller utbildningen skall åtminstone inneha en treårig yrkesutbildning inom det område utbildningen bedrivs.
 3. Utbildningen och de som tillhandahåller insatsen skall vara godkända av landskapsregeringen innan utbildningsinsatsen påbörjas.
 4. Landskapsregeringen kontrollerar arrangörens kompetens vid ansökan och utbildningen är ett förhandsvillkor i urvalsförfarandet. Externa resurspersoner (experter på sitt område) som eventuellt anlitas av arrangören har samma krav på kompetens som arrangören av utbildning.

Till ansökan om utbildningen skall kursarrangören bifoga en kursplan. Utbildningarna skall riktas till alla som uppfyller villkoren som landsbygdsföretagare inom livsmedelsklustret. Europeiska unionens delfinansiering skall tydliggöras i alla annonser och dokument.