älg som springer ut på vägen

Viltolycka

Hur uppmärksam du än tycker dig vara och trots att du sänker farten på utsatta ställen kan olyckan ändå vara framme. 

Det är mörkt, det regnar eller är dimma, du kanske bländas av mötande trafik. Helt plötsligt står djuret framför fordonet och du har ingen möjlighet att undvika en kollision. 

Därför är det viktigt att du ringer 112 och meddelar var viltolyckan har skett för att eftersöksjägare så fort som möjligt kan avsluta djurets lidande.

Trafikolyckor med vilt - undvik olyckan

Det kan vara svårt att undvika en kollision när viltet plötsligt står framför din bil. Men det finns vissa förberedelser och åtgärder man kan vidta för att vara mer förberedd och skaffa sig större marginaler när situationen uppstår. Nedan finner du praktisk information och tänkvärda fakta som kan hjälpa dig att undvika en del viltolyckssituationer.

Rätt utrustning

En förutsättning för att du ska kunna köra tryggt, är att bilen fungerar på ett säkert sätt. Till exempel att bromsarna är tillförlitliga och att däcken har ett bra mönsterdjup. Dessa viktiga funktioner, och många andra, får du en god kontroll av när du besiktigar din bil. Självklart ska det finnas säkerhetsbälte för samtliga passagerare i bilen och de ska användas (även vid korta körsträckor). Om små barn färdas i fordonet används en bakåtvänd godkänd barnstol. Vid kollision eller plötslig inbromsning är säkerhetsbältet och barnstolen det som kan rädda er från allvarliga skador.

Hastighet

Nästan alla fortkörare håller sig under den gräns där man riskerar att bli av med körkortet. De tänker förmodligen mer på det, än på den starkt ökande risk de utsätter sig själv och andra trafikanter för. Hur skicklig en förare än är behöver han ha marginalerna på sin sida om det oväntade inträffar, tex ett vilt som kommer upp på vägen. Det enklaste sättet att skaffa sig marginaler är att följa hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Ju lägre hastighet, desto större chans att hinna reagera, uppfatta saker runt omkring, bedöma situationer och fatta rätt beslut.

Ju högre fart desto värre skada när olyckan är framme. Det är inte bara reaktionssträckan och bromssträckan som ökar när man kör fort. Om du råkar ut för en olycka så ökar kollisionshastigheten, och därmed också skadepåföljden av olyckan, kraftigt vid högre farter. Av diagrammet nedan framgår att så liten hastighetsskillnad som 20 km/h kan ge upphov till en skillnad i kollisionshastighet på 70 km/h (vilket motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus). Det kan vara skillnaden mellan att överleva eller inte.

Bilen som kör i 70 km/h hinner stanna om en fara, tex ett vilt, dyker upp ca 50 meter framför bilen medan bilen som kör i 90 km/h kolliderar med en hastighet av 70 km/h. Uppgifterna förutsätter bra bromsar, ordentliga däck och torr asfalt. Källa: Vägverket

Vidga ditt synfält

Ett vidgat synfält är av största vikt för att kunna undvika viltolyckor. Det är en välkänd uppfattning att jägare är mer sällan inblandade i kollisioner med klövvilt. Anledningen är säkert att jägaren intresserat söker efter vilt med blicken, därmed undviker han också att kollidera med dem. Jägaren har, genom att se djuren tidigt, köpt sig marginaler för att hinna bromsa. Många bilister är endast fokuserade på vägbanan i stället för att dessutom titta i kanterna, in i skogen och ut över fälten. Det är viktigt att vi har uppsikt över såväl vägbanan som omgivningen. Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor (kalhyggen/nyplanteringar) och sjöar/vattendrag.

Djuren är normalt sett mest i rörelse från skymning till och med gryning. De lämnar sin daglega i skymningen för att söka föda och återvänder i gryningen för att söka skydd under dagen. För vildsvinstäta trakter gäller det att vara extra uppmärksam framförallt under dygnets mörka timmar. Vildsvinen har senare vanor än rådjur och älg och lämnar daglegan först efter skymningen och återvänder före gryningen.

Våren och hösten är två tider på året då risken för kollision med älg är extra stor. På våren, maj/juni, stöter älgkon bort sina fjolårskalvar. Dessa bortstötta kalvar irrar då runt i markerna och tyvärr även över vägar. Hösten är extra utsatt då brunsten infaller i september. Efter brunsten börjar älgjakten. Aktiviteter i skogarna sätter djuren i rörelse och därmed ökar faran för kollisioner.

Ljus och mörker

Halvljus på dagen och helljus vid mörkerkörning hjälper dig att se och ger dig därmed bättre förutsättningar att reagera i tid. Det är dessutom viktigt att du vid mörkerkörning bländar av vid rätt tillfälle. I syfte att underlätta för andra trafikanter bländar många av för tidigt. Med enbart halvljus på natten har vi mycket begränsad sikt. Är det dessutom regn försämras våra förutsättningar ytterligare. I det svarta området mellan bilarna har vi ingen möjlighet att upptäcka tex vilt. Blända alltså inte av för tidigt men ta hänsyn till mötande trafik så du inte försvårar för dem. Vid mörkerkörning kan man även vara uppmärksam på reflexstolpar som kantar många av våra vägar. Om en eller ett par av reflexerna ”slocknar” eller ”blinkar” kan detta bero på att ett eller flera djur passerar eller står vid vägkanten. Ibland kan dessutom djurets ögon reflektera strålkastarljuset och lysa/glittra i mörkret (detta gäller ej vildsvinet, som har samma hornhinnor som människan).

Respektera viltvarningsmärken

Vilda djur korsar våra vägar överallt. På vissa platser är viltvarningsmärken uppsatta där det förekommer extra mycket vilt och där det finns naturliga viltväxlar. Vid dessa skyltar är det därför viktigt att man är extra uppmärksam samt sänker hastigheten. Ofta har det just på dess platser förekommit ett stort antal viltolyckor. Du får genom skyltningen information på ett lättillgängligt sätt som kan hjälpa dig att undvika kollisioner.

Sammanfattning

Anpassa farten, använd bilbälte Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör. Var extra uppmärksam från skymning till gryning. Kom ihåg att leta efter vilt, kör med fantasi Tänk på att under vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.

Så här gör du om du kolliderar med vilt

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer. ​Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. Ring 112 och anmäl olyckan. Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen. Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Vid kollision med vildsvin, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

 

För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke. Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc. Viltslag - rådjur, älg, vildsvin... Viltets flyktväg - i vilken riktning djuret försvann. Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (t.ex. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas. Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app. som finns för nedladdning till Iphone och Android.

  • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
  • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
  • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
  • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Hämta markeringsremsor

Var kan jag få tag i remsor?

Viltmarkeringsremsorna finns att hämta hos Fordonsmyndigheten. Remsan är gratis. 

Märk ut olycksplatsen

Markeringsremsan förvaras i bilen och används vid inträffad viltolycka för att markera olycksplatsen. Det är en skyldighet och ytterst viktigt att olycksplatsen där viltolyckan har inträffat märks ut.  Lämpligtvis gör man det med viltmarkeringsremsan och så noggrant och synligt som möjligt. Detta för att den eftersöksjägare med hund som har kallats ut för att söka efter det skadade djuret inte ska behöva vistas på och intill trafikerad väg längre än nödvändigt och dessutom snabbt kunna inleda eftersöket så att det skadade djuret inte behöver lida i onödan.

Ett viktigt budskap till dig som är trafikant

När du som trafikant kommer till en viltolycksplats så SÄNK farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på och invid vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet.