Om landskapsregeringen

Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan.

Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Landskapsregeringens uppdrag

Den politiska landskapsregeringen tillsätts enligt parlamentariska principer av Ålands lagting. Regeringens uppdrag är att bereda och verkställa de frågor som tillhör självstyrelsen.

Myndighetens uppdrag är att biträda den politiska regeringen i arbetet med att styra landskapet Åland och förverkliga regeringens politik.  Avdelningarna handlägger regeringens ärenden inom sina olika sakområden. Landskapsförvaltningen sköter de områden som enligt självstyrelselagen ska skötas av landskapet i stället för staten.

Landskapsregeringens organisation

Den politiska regeringen leds av lantrådet. Övriga medlemmar i regeringen benämns ministrar. Ministrarna i regeringen har olika ansvarsområden och är politiskt ansvariga för varsin avdelning inom förvaltningen.

Delar av landskapets förvaltning är organiserat i externa myndigheter. Dessa är självständiga enheter i sin myndighetutövning, men underställda landskapsregeringens budget och allmänna styrning och övervakning. Därutöver arbetar myndigheten med lagstiftning, myndighetsservice, budgetarbete och utvecklande av förvaltningen.

Totalt arbetar nästan 2 000 personer inom landskapsregeringen och dess olika myndigheter. Av dessa är drygt 400 personer anställda inom landskapsregeringens allmänna förvaltning.