Icke produktiva investeringar

Icke produktiva investeringar är projekt till förmån för miljön som inte genererar någon företagsekonomisk nytta utan görs för att öka den allmänna miljönyttan.

Projekten kan sikta på att förbättra vattenmiljön i eller runt om Åland eller syfta till att återställa eller förbättra den biologiska mångfalden genom landskapsvårdande insatser. Målet inom programmet är att de icke produktiva investeringarna skall komplettera de mer traditionellt genomförda insatserna inom åtgärden miljö- och klimatvänligt jordbruk.

Inom ramen för åtgärden icke produktiva investeringar genomförs fyra underåtgärder:

  1. Anläggning av integrerade skyddszoner – den integrerade skyddszonen skapas för att rena och infiltrera både dräneringsvatten och ytvatten från näringsrika odlingsmarker vid känsliga områden vilket minskar näringsämnesbelastningen på våra vatten på ett effektivt sätt.
  2. Anläggning och skötsel av mångfunktionell våtmark – en mångfunktionell våtmark binder fasta partiklar och näringsämnen vid dikesmynningar till vattendrag vilket förhindrar näringsämnesläckage och erosion från åkermarken till vattendrag. Våtmarken är också mångfunktionell till den del att den påverkar den biologiska mångfalden positivt med den miljö som skapas som gynnar bl.a. fågellivet.
  3. Landskapsvårdsinsatser – med landskapsvårdsinsatser i projekt form kan traditionella jordbrukslandskap som är värdefulla för landskapsbilden och den biologiska mångfalden bevaras och återskapas. Åtgärden kan innefatta projekt som återskapande av lövängar, traditionell hamling av träd på lövängar och återskapande av strandängar.
  4. Upprättande av gärdsgårdar – de traditionella kulturmarkerna har skapats genom effektivt betande med rätt betestryck. I dagens jordbruk effektiveras betandet i stora fållor vilket innebär att betestrycket kan bli för lågt för särskilda värdefulla områden där behovet är större. Åtgärden innebär att möjlighet att skapa ett betessystem där man effektivt kan styra betet och de betande djuren så att betestrycket kan hållas på ett för alla delar av betet optimal nivå. 

De icke produktiva investeringarna kommer att genomföras genom Leader-metoden av den lokala aktionsgruppen inom ramen för deras utvecklingsstrategi. Läs mer på sidan om Leader.