Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar konsumenttvister. Nämnden ger rekommendationer i frågor som bland annat gäller tvister i konsument-, hyres- och bostadsköpsärenden. Nämnden kan också avge utlåtanden till domstolarna när dessa behandlar fall som hör till nämndens behörighet. Nämnden är tillsatt av Ålands landskapsregering.

Kostnader

Behandlingen i nämnden är gratis. Verksamheten bekostas av landskapets budgetmedel. Parterna skall dock själva stå för kostnaderna för de utredningar som behövs för klarläggning av fallet. Detta slags kostnader är normalt betydligt lägre än om fallet behandlas i domstol. Typiska kostnader för parterna i ärendet består av telefonsamtal, brevporto och kopiering av dokument som t.ex. fakturor.

Handläggningstiden

Handläggningstiden för ärendena i konsumenttvistenämnden har under de senaste åren varierat mellan sex och fjorton månader, beroende på ärendets art.

Kontaktuppgifter

Konsumenttvistenämnden

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN, Åland

e-post: konsumenttvistenamnden@regeringen.ax

Sekreteraren nås i första hand via e-post men kan även nås på telefon +358 18 25231.