Mål för jämställdhet

Det övergripande målet för jämställdhet på Åland är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Utifrån det övergripande målet arbetar landskapsregeringen efter sex strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarna finns i Agenda för jämställdhet och presenteras här nedanför.

Agenda för jämställdhet 2019-2030

Agendan utgår ifrån att kvinnor och män, pojkar och flickor inte är enhetliga grupper utan att analyser av olika maktordningar, såsom socioekonomisk bakgrund, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, har stor betydelse för jämställdhetsarbetet. 

Åtgärder för agendan konkretiseras årligen i landskapsregeringens budget.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor och bemötas på lika villkor i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sexuella trakasserier och kränkningar, negativa kroppsideal och stereotypa framställningar av kvinnor och män ska motverkas. Nolltolerans för könsrelaterat våld. Konstruktiva och effektiva metoder som kan stoppa det könsrelaterade våldet ska utvecklas.