Rörelser för installation och service av gas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av oljecisterner

Verksamhet för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av oljecisterner får endast utföras av godkända rörelser.  Landskapsregering övervakar de godkända rörelsernas verksamhet.

Ansvarig person

I anmälan ska affären nämna en ansvarig person som uppfyller kraven för de uppgifter som ska utföras. Endast verksamhetsutövaren eller en person som är heltidsanställd inom affären och som har ett personligt, giltigt behörighetsintyg för den aktuella branschen kan utses till ansvarig person. För att kunna ansöka om ett behörighetsintyg måste den sökande avlägga ett prov som gäller branschen (examen, förhör). Kontakta landskapsregeringen för information om examina.

Ansökan om behörighetsintyg

Lämna in ansökan om behörighetsintyg med alla nödvändiga bilagor till landskapsregeringen som sedan skickar ett behörighetsintyg som är giltigt en viss tid till de personer som uppfyller behörighetskraven.

Ansökan om godkännande av verksamhet

En verksamhetsidkare måste ansöka om godkännande hos landskapsregeringen.

Lämna in ansökan om godkännande med alla nödvändiga bilagor till landskapsregeringen som sedan skickar ett godkännandebeslut och registrerar verksamhetsidkaren i registret över godkända rörelser.

Tidsfrist

Verksamhetsanmälan för en installationsaffär ska göras innan verksamheten inleds.

Skyldigheter

Godkända rörelser ska lämna ett av den ansvariga personen undertecknat intyg om service- och besiktningsuppdrag som de genomför. Av intyget ska framgå att arbetet har utförts i överensstämmelse med kraven och vad åtgärden avser.

Begränsningar

Utan en godkänd rörelse får man endast genomföra:

  1. Servicearbeten för gas- och oljeeldningsaggregat, som enligt drift- och serviceanvisningarna för utrustningen tillhör användaren
  2. Små flytgasinstallationer i vilka flytgasen leds till förbrukningsanordningen via en slang
  3. Små gasinstallationer i vilka förbrukningsanordningen ansluts med slang till ett fast rörsystem.

Statsrådets förordning 558/2012 om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner ändrades 1.1.2013. Verksamhetsidkare som landskapsregeringen har registrerat före 31.12.2012 ska före 31.12.2013 lämna en anmälan till landskapsregeringen att verksamheten fortsätter.