Fakta om landskapsandelssystemet

Landskapsandelssystemet ska jämna ut kommunernas ekonomiska förutsättningar att klara av den välfärdsservice som är lagstadgad.

Landskapsandelssystemet omfattar:

 • allmänna landskapsandelar
 • uppgiftsbaserade landskapsandelar och
 • finansieringsunderstöd.

Finansieringsunderstödet består av:

 • en skattekomplettering och
 • ett understöd som beviljas efter prövning.

Understödet som beviljas efter prövning består av:

 • ett särskilt understöd och
 • ett samarbetsunderstöd.

Basbelopp och bosättningsstrukturgrupper ligger till grund för landskapsandelarna.

Basbelopp

De allmänna och de uppgiftsbaserade landskapsandelarna utgår från ett basbelopp per invånare i kommunen.

Justering av basbeloppen

Basbeloppen justeras varje år med det åländska prisindexet för den kommunala basservicen på Åland. Basbeloppen ska också justeras om omfattningen och arten av kommunernas uppgifter ändrar under verksamhetsåret, till exempel om kommunerna får nya uppgifter genom lagstiftning.

Bosättningsstrukturgrupper

Kommunens bosättningsstrukturgrupp bestämmer hur stor del av basbeloppet som kommunen får landskapsandel för. Vilken bosättningsstrukturgrupp kommunen tillhör beror på antal invånare per kvadratkilometer landyta.

Det finns åtta bosättningsstrukturgrupper. Landskapsandelarna är högst i bosättningsstrukturgrupp 1 och lägst i bosättningsstrukturgrupp 8.

Bosättningsstrukturgrupper och gränserna för invånartäthet år 2016

Grupp 1:

 • Högst 6 inv/km²
 • Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

Grupp 2:

 • Över 6 men högst 11 inv/km²
 • Eckerö, Lumparland, Sund

Grupp 3:

 • Över 11 men högst 18 inv/km²
 • Hammarland, Lemland, Saltvik

Grupp 4:

 • Över 18 men högst 24 inv/km²
 • Finström

Grupp 5:

 • Över 24 men högst 30 inv/km²

Grupp 6:

 • Över 30 men högst 36 inv/km²
 • Jomala

Grupp 7:

 • Över 36 men högst 42 inv/km²

Grupp 8:

 • Över 42 inv/km²
 • Mariehamn

Allmän landskapsandel

Basbeloppet för den allmänna landskapsandelen har ett regionalpolitiskt utjämnande syfte och är utan direkt koppling till kommunernas enskilda uppgiftsområden.

Den allmänna landskapsandelen inkluderar en kompensation för sjunkande invånartal. Detta för att ge kommunen möjlighet att anpassa sin verksamhet till en minskande befolkning.

Uppgiftsbaserade landskapsandelar

Kommunerna får uppgiftsbaserade landskapsandelar för:

 • socialvård, specialomsorg, barnskydd och missbrukarvård
 • grundskola, träningsundervisning, medborgarinstitut, biblioteksverksamhet
 • kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete.

Basbeloppen är olika för olika uppgiftsområden. Avsikten är att basbeloppen för de uppgiftsbaserade landskapsandelarna ska motsvara de verkliga nettodriftskostnaderna.

Särskilda landskapsandelar

Kommunerna får särskilda landskapsandelar för specialomsorg, barnskydd och missbrukarvård. De särskilda andelarna utgår från de verkliga nettodriftskostnaderna. Kommunerna står själva för ett självriskbelopp för vart och ett av de tre områdena.

Anläggningsprojekt

Kommuner i bosättningsstrukturgrupp 1 får landskapsandel för anläggningsprojekt som är nödvändiga för socialvården och för utbildnings- och kultursektorn. Landskapsandelen som beviljas på ansökan är 20 procent av anläggningsprojektet.

Ansökningsblanketter finns i rutan Blanketter här intill.

Finansieringsunderstöd

Finansieringsunderstödet består dels av en skattekomplettering som betalas utan ansökan, dels ett samarbetsunderstöd och ett särskilt understöd som båda kan beviljas efter ansökan.

Skattekomplettering

Komplettering av skatteinkomsterna beräknas med utgångspunkt i den i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten per invånare. Kommunen får skattekomplettering om den beskattningsbara inkomsten per invånare i medeltal är lägre än den gräns som landskapsregeringen fastställer utifrån bosättningsstrukturgrupp.

Samarbetsunderstöd

Kommuner som tar initiativ till åtgärder som utvecklar samarbetet kommunerna emellan kan ansöka om samarbetsunderstöd. I ansökan ska kommunerna kunna visa att åtgärderna bidrar till effektivare serviceproduktion. Stödet beviljas bara för nya projekt och för högst två år.

Särskilt understöd

Kommuner som i exceptionella situationer behöver ekonomiskt bistånd kan ansöka om särskilt understöd. Kriterierna för det här stödet är att behoven ska ha uppstått till följd av en förändring och att det inte har varit möjligt för kommunen att förutse de bakomliggande faktorer som drivit förändringen. Även lokala förhållanden ska dock beaktas då behovet av stöd bedöms. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att kommunen har en åtgärdsplan för att balansera ekonomin.

Justering av överföringarna

Ett justeringsbelopp ska dras av från de landskapsandelar som landskapsregeringen beviljar kommunen. Jus­teringsbeloppet dras i första hand av från kom­munens allmänna landskapsandel. Om juste­ringsbeloppet är större än den allmänna land­skapsandelen dras den överskjutande delen av från landskapsandelen för driftskostnader som beviljats för socialvården. Kommunens justeringsbelopp bestäms med ett belopp per invånare och antalet invånare i kommunen som grund.

Lagstiftning

 • Landskapslag (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna
 • Landskapslag (2012/84) om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 5.6.2017