Vad är hållbar utveckling?

I det hållbara samhället mår individer, företag och organisationer bra och verkar inom naturens gränser. För att komma dit behöver vi gemensamt arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Till och börja med måste vi veta vad vi menar med en hållbar samhällsutveckling.

En internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling tjänar som riktlinjer för lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan mot ett bärkraftigt och hållbart Åland 2051.

I det hållbara samhället, bidrar vi inte till att naturen utsätts för systematisk...

  1. ...koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (ex fossila bränslen och metaller)
  2. ...koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (ex svårnedbrytbara kemikalier)
  3. ...undantränging med fysiska metoder (ex avskogning)
  4. Vi bidrar inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande

FN:s 17 hållbara utvecklingsmål (”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”) sammanfattar begreppet hållbar utveckling i ett globalt perspektiv.

Bekanta dig med de globala utvecklingsmålen på FN:s webbplats (på engelska)