Yrkesfiske

Sedan EU-inträdet har det åländska havsfisket genomgått en kraftig strukturomvandling och utgörs idag av endast tre fartyg som bedriver fiske av strömming, vassbuk och torsk. Samtliga dessa landar idag sin fisk i hamnar utanför Åland. Det lokala fisket utgörs av ett småskaligt kust- och skärgårdsfiske som främst är inriktat på sötvattenarter kompletterat med mindre mängder strömming, lax och torsk.

Fiskemöjligheterna, för främst havsfisket men även för kustfisket av lax och torsk, regleras årligen genom EU:s fördelning av fiskemöjligheterna i Östersjön. Genom denna fördelning tilldelas Finland, inklusive Åland, den mängd av de kvoterade arterna (strömming, vassbuk, lax och torsk) som man årligen får fiska i Östersjön. Dessa kvoter fiskas gemensamt av Åland och övriga landet.

Eftersom Åland har behörighet inom fiskerifrågor kan riksmyndigheterna inte reglera det åländska fisket på åländskt vatten annat än vid händelse att landets totala kvot av en art har blivit uppfiskad. I dessa fall är riksmyndigheterna behöriga att stoppa fisket även på åländskt vattenområde.

Landskapsregeringen kan, vid behov, besluta om reglering av fisket inom åländskt territorialvatten (inom 12-sjömilsgränsen) dock med beaktande av grannbestämmelserna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken. Dessa bestämmelser tillåter svenska fiskefartyg att bedriva fiske in till 4-sjömilsgränsen samtidigt som finska och åländska fartyg får fiska in till motsvarande svensk gräns.

Fångstvolymer

Den sammanlagda fångstvolymen för det åländska fisket under år 2014 var 10,6 miljoner kilo. Av detta fångades 0,36 miljoner kilo av det småskaliga kustfisket medan havsfisket stod för 10,24 miljoner kilo.

Antal fiskare och fiskeflottans storlek

Vid årsskiftet 2014-2015 fanns det totalt 272 registrerade fiskare på Åland varav 23 kvinnor. Av dessa var 27 yrkesfiskare med en inkomstandel över 30 procent från fisket, 22 binäringsfiskare med en inkomstandel mellan 15 – 30 procent från fisket och 223 övriga fiskare med en inkomstandel under 15 procent från fisket.

Fiskeflottan består (31.12.2014) av 285 fiske-fartyg/båtar. Av dessa är tre trålbåtar och verksamma inom havsfisket medan resterande är båtar under 12 meter och registrerade som kustfiskebåtar. Av kustfiskebåtarna är 12 stycken 10 meter eller längre och kan således omfattas av besiktningskrav.

Fiskeflottans totala storlek i varje medlemsland regleras genom EU-regelverk med kapacitetstak för bruttoton (BT) och kilowatt (kW). Ålands landskapsregering har avtalat med riksmyndigheterna om fördelningen av landets kapacitet varvid Ålands andel har bestämts till 1 383,76 BT och 13 680,77 kW.