Vattenmiljö med publikationer

En god vattenkvalitet är en förutsättning för dricksvattenförsörjning, jordbruk, skogsbruk, turism och industri. Vatten används på många sätt, exempelvis till dricksvatten, odling, friluftsliv, energiproduktion, transporter eller reningsprocesser.

Verksamheter på land och i vatten påverkar i stor utsträckning vattnets kvalitet, den biologiska mångfalden och organismernas livsmiljö, kulturmiljövärden och friluftsliv. Jord- och skogsbruk kan medföra en förändrad hydrologi samt utsläpp och urlakning av ämnen, bebyggelse och hårdgjorda ytor kan medföra utsläpp av farliga ämnen, dammar förändrar eller hindrar vattnets väg och transporter leder till utsläpp av partiklar och förbränningsprodukter.

Vi behöver värna våra kustvatten, sjöar och vårt grundvatten i ett långsiktigt perspektiv. En hållbar mark- och vattenanvändning bör utgå från de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt ekosystemansatsen och ekosystemens resiliens (d.v.s. förmåga till återhämtning efter en störning). För att uppnå en hållbar mark- och vattenanvändning får inte påverkan på mark och vatten leda till att vissa gränsvärden överskrids eller ge upphov till så stora störningar att ekosystemens funktioner i grunden förändras.

Publikationer om vattenmiljön

Husö biologiska station och landskapsregeringen samarbetar kring frågor gällande vattenmiljön och -övervakning. På uppdrag från landskapsregeringen genomför Husö biologiska station olika specialuppdrag varje år vilket resulterar i rapporter. Under rubriken "Bilagor" här intill presenteras 2022 års långtidsuppföljningar, se filen "Klimatförändringar driver på övergödningen".

Sedan tidigare finns en miljötillståndsrapport, som Husö biologiska station ansvarade för. Den sammanställningen finns som bilaga.

De senaste publikationerna från Husö biologiska station på Åbo Akademis webbplats