Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologiska producenter

Årligt kontrollbesök

Efter anslutning görs minst en årlig kontroll där ekoplanen kontrolleras och åkrar slumpmässigt väljs ut för fysisk kontroll. Dokumentationen skall alltid vara uppdaterad. Kontrollen är avgiftsfri.

Områden som granskas är råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar.

Är du ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av din ekologiska produktion. Det är därför viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte eller om du vill ta med dina tidigare konventionella djur eller konventionellt odlade skiften i kontrollen. Blanketten i pdf-format hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Ekoplan och djurhållningsplan

Var och en t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan, se Blanketter i rutan här intill. För producenter som också vill certifiera djuren ställs specifika krav på djurhållningen. Ritningar över djurstallarna och rutiner för djurens skötsel skall finnas beskrivet. Djurhållningsplanen kan formuleras fritt eller beskrivas genom att fylla i någon av mallarna som finns bland blanketterna.

Ekologiskt godkänt utsäde, godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel

Vid ekologisk odling skall ekologiskt utsäde användas. Livsmedelsverket i Finland upprätthåller ett register över godkända utsädessorter. Du hittar registret här till höger. I sådana fall där tillgången på ekologiskt utsäde är svag kan Ålands landskapsregering bevilja vissa växtsorter generell dispens. De växter som ingår i årets lista finns i bilagan till höger. Listan är senast uppdaterad 8.4.2020. Därutöver har Ålands landskapsregering också möjlighet att bevilja odlarspecifik dispens för konventionellt utsäde på särskilda grunder. Närmare anvisningar finns i blanketten för ansökan om dispens för konventionellt utsäde. Blanketten kan endera fyllas i digitalt eller laddas ner som pdf-fil, se rutan Blanketter här intill.

Listor över godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel finns på både Livsmedelsverkets webbplats och svenska jordbruksverkets webbplats för ekologisk odling. Listorna uppdateras veckovis, varför det alltid lönar sig att kontrollera dagsläget. Det svenska jordbruksverket tillhandahåller utöver listorna lättläst information som den intresserade gärna kan ta del av. Informationen är inte Krav-specifik utan utgår ifrån EU:S regelverk för ekologisk odling.  

Möjliga dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion

Det finns möjlighet att bevilja undantag från regelverket till vissa delar. Ifall du tror dig ha behov av det, finns de godtagbara omständigheterna uppräknade i ansökningsblanketten samt i anvisningarna, se Blanketter i rutan här invid. 

Lagstiftning

Nedan finns länkar till gällande EU:s förordningar, hämtade från webbplatsen EUR-LEX, om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Dessa förordningar gäller som sådana, kompletterade med LL om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (1995:52) och LL om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (2012:29).

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

En nytt förslag till förordning var tänkt att börja tillämpas fr.o.m. 1 januari 2021, men på grund av Corona-epidemin har man beslutat att förordningen börjar tillämpas först fr.o.m. 1.1.2022. Förslaget är dock offentligt och finns att läsa på nedanstående länk

EU-parlamentets och Rådets förordning  (EU) 2018/848 

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:35
Uppdaterad 6.7.2021 kl. 09:47