Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologiska producenter

Årlig certifiering

Certifieringen är årlig. För lågriskaktörer och de som vid de föregående kontrollerna inte haft avvikelser under minst tre på varandra följande år kan tiden mellan de fysiska kontrollerna förlängas till 24 månader. Vid fysisk kontroll ses ekoplanen och dokumentationen över och åkrar väljs slumpvis ut för inspektion. Kontrollen är avgiftsfri. 

Områden som granskas är råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar.

Är du ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av din ekologiska produktion. Det är därför viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte eller om du vill ta med dina tidigare konventionella djur eller konventionellt odlade skiften i kontrollen. Blanketten hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Ekoplan och djurhållningsplan

Var och en t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan, se Blanketter i rutan här intill. För producenter som också vill certifiera djuren ställs specifika krav på djurhållningen. Ritningar över djurstallarna och rutiner för djurens skötsel skall finnas beskrivet. Djurhållningsplanen kan formuleras fritt (se "anvisning för uppgörande av djurhållningsplan" bland bilagorna) eller beskrivas genom att fylla i någon av mallarna som finns bland blanketterna.

Ekologiskt godkänt utsäde

Vid ekologisk odling skall ekologiskt utsäde användas. Livsmedelsverket i Finland upprätthåller ett register över godkända utsädessorter. Du hittar registret här till höger. I sådana fall där tillgången på ekologiskt utsäde är svag kan Ålands landskapsregering bevilja vissa växtsorter generell dispens. Listan uppdateras vår och höst. De växter som ingår i den aktuella listan finns i bilagan till höger. Därutöver har Ålands landskapsregering också möjlighet att bevilja odlarspecifik dispens för konventionellt utsäde på särskilda grunder. Närmare anvisningar finns i blanketten för ansökan om dispens för konventionellt utsäde. Blanketten kan endera fyllas i digitalt eller laddas ner som pdf-fil, se rutan Blanketter här intill.

Fröfirmor kan ansöka om godkännande för svenska vallfröblandningar 

I en tilläggsförordning från EU (EU) 2021/642 får utsädesblandningar med minst 70% ekologiskt frö eller frö under omställning säljas som blandningar eftersom det saknas ekologiskt växtförökningsmaterial av vissa arter och sorter. För att ekologiska odlare ska få använda en sådan blandning måste det finnas ett nationellt godkännande av blandningen. Instruktioner till fröfirmorna finns bland bilagorna.

Odlare får använda "Godkända blandningar" utan att ansöka om individuellt undantag. Listan över vilka blandningar som godkänts finns bland bilagorna och kan utökas efterhand fröfirmorna lämnar in ansökan om godkännande. Den som använder utsäde med generellt undantag eller genom detta undantagsförfarande ”Godkända blandningar” behöver noggrant bokföra vilka mängder av de konventionella godkända utsäden de använt. En lista över godkända blandningar finns bland bilagorna

Godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel

I bilaga II i EU:s förordning 2021/1189 listas godkända ekologiska gödselmedel, så som stallgödsel och kompost. Förordningar med listor över samtliga godkända gödselmedel, handelsgödselmedel och växtskyddsmedel finns på både Livsmedelsverkets webbplats, på vår egen webbplats  växthälsa - växtskyddsmedel och på svenska jordbruksverkets webbplats för ekologisk odling. Listorna uppdateras veckovis, varför det alltid lönar sig att kontrollera dagsläget. Det svenska jordbruksverket tillhandahåller utöver listorna lättläst information som den intresserade gärna kan ta del av. Informationen är inte Krav-specifik utan utgår ifrån EU:S regelverk för ekologisk odling.  

Möjliga dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion

Det finns möjlighet att bevilja undantag från regelverket till vissa delar. Ifall du tror dig ha behov av det, finns de godtagbara omständigheterna uppräknade i ansökningsblanketten samt i anvisningarna, se Blanketter i rutan här invid. 

 

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:35
Uppdaterad 6.9.2022 kl. 14:55