Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologisk produktion

För att få marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda inom EU och använda uttrycket "ekologiskt odlat/producerat" måste den ekologiska producenten vara ansluten till ett certifieringssystem. Certifieringen för ekologisk produktion garanterar att produkterna uppfyller minimikraven. Detta gäller såväl primärproducenter som vidareförädlare, alltså de som odlar, håller ekologiska djur eller jobbar med ekologiska livsmedel. Också mindre producenter, som bara vill sälja till exempel på marknader, REKO-tillfällen eller i andra sammanhang och som vill använda benämningen "ekologiska produkter", måste ansluta sig till certifieringssystemet.  Ålands landskapsregering upprätthåller ett register över årligen godkända ekologiska producenter, det s.k. ÅKEJ-registret.

Notera att anslutningen till ÅKEJ-registret även kan göras för djur och odling som står utanför Landsbygdsutvecklingsprogrammet eller som ingår i programmet för konventionell produktion. 

Ekoplan och djurhållningsplan

Var och en (t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag) som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan, se Blanketter i rutan här intill. För producenter som också vill certifiera djuren ställs specifika krav på djurhållningen. Ritningar över djurstallarna och rutiner för djurens skötsel skall finnas beskrivet. Djurhållningsplanen kan formuleras fritt eller beskrivas genom att fylla i någon av mallarna som finns bland blanketterna.

Ekologiskt godkänt utsäde, godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel

Vid ekologisk odling skall ekologiskt utsäde användas. Livsmedelsverket i Finland upprätthåller ett register över godkända utsädessorter. Du hittar registret här till höger. I sådana fall där tillgången på ekologiskt utsäde är svag kan Ålands landskapsregering bevilja vissa växtsorter generell dispens. De växter som ingår i årets lista finns som bilaga. Listan är senast uppdaterad 27.3.2018. Därutöver har Ålands landskapsregering också möjlighet att bevilja odlarspecifik dispens för konventionellt utsäde på särskilda grunder. Närmare anvisningar finns i blanketten för ansökan om dispens för konventionellt utsäde. Blanketten kan endera fyllas i digitalt eller laddas ner som pdf-fil, se rutan Blanketter här intill.

Listor över godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel finns på både Livsmedelsverkets webbplats och på svenska jordbruksverkets webbplats för ekologisk odling. Listorna uppdateras veckovis, varför det alltid lönar sig att kontrollera dagsläget. Det svenska jordbruksverket tillhandahåller utöver listorna lättläst information som den intresserade gärna kan ta del av. Informationen är inte Krav-specifik utan utgår ifrån EU:S regelverk för ekologisk odling.  

Möjliga dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion

Det finns möjlighet att bevilja undantag från regelverket till vissa delar. Ifall du tror dig ha behov av det, finns de godtagbara omständigheterna uppräknade i ansökningsblanketten samt i anvisningarna, se Blanketter i rutan här invid. 

Märkning av ekologiska produkter

Kodnumret för godkänd ekologisk certifiering av Ålands landskapsregering är FI-EKO-401. Det är obligatoriskt att använda EU:s nya logotyp (Europalövet) på konsumentförpackade produkter som producerats inom EU (exempelvis mjöl- eller potatispåsar som marknadsförs till konsumenter).

Användningen av Europalövet är frivilligt på övriga produkter inom ekologisk produktion. I samband med Europalövet ska nämnas var de jordbruksrelaterade råvarorna har producerats (till exempel åländskt jordbruk).

Europalövet får inte användas på produkter som innehåller mindre än 95% ekologiska ingredienser av jordbruksursprung

Anvisningar och mera information om Europalövet finns på Europeiska kommissionens webbplats. Det går bra att använda andra märkningar som t.ex. KRAV-märket tillsammans med Europalövet.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/organic-logo_en

Lagstiftning

Nedan finns länkar till gällande EU:s förordningar, hämtade från webbplatsen EUR-LEX, om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Dessa förordningar gäller som sådana, kompletterade med LL om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (1995:52) och LL om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (2012:29).

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:35
Uppdaterad 20.1.2020 kl. 15:20