Ekologiska producenter

Årlig certifiering

En aktör som är certifierad på Åland står under kontroll av Ålands landskapsregering och ska fysiskt besökas av en av landskapsregeringens certifierare minst en gång per 24 månader. De som haft anmärkning de senaste tre åren eller nyanslutits de tre senaste åren skall dock ha en årlig fysisk kontroll. Alla djurgårdar besöks också årligen. Under de fysiska besöken kontrolleras dokumentation, märkning av produkter samt att regler och lagstiftning följs. Spårbarhet och balansräkningar görs vid varje fysiskt kontrollbesök. Åkrarna väljs slumpvis ut för inspektion. Hos de aktörer som inte har ett fysiskt besök under året görs i stället en dokumentkontroll av anteckningar och tidigare brister. Andra områden som granskas är produktionsinsatsernas ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt hur förpackningarna är märkta. Instruktioner för hur märkningen skall se ut läser du mer om på sidan för ekologiska livsmedelsföretag.

Den årliga kontrollen är avgiftsfri, medan förnyade kontroller kommer att avgiftsbeläggas. 

Ungefär 10 % av kontrollerna görs utan förhandsanmälan. Kontrollanten kontaktar då aktören per telefon och meddelar att denna kommer vid en viss tidpunkt. Aktören kan inte vägra kontrollen. Det är viktigt att planera bokföring och anteckningar så att de kan kontrolleras när som helst och med kort framförhållning.

Eftersom du automatiskt får en kontroll om du är ansluten till ÅKEJ-registret, är det viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret ifall du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte eller om du vill ta med dina tidigare konventionella djur eller konventionellt odlade skiften i kontrollen. 

Ekoplan och djurhållningsplan

Var och en som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan. För producenter som också vill certifiera djuren ställs specifika krav på djurhållningen. Ritningar över djurstallarna och rutiner för djurens skötsel skall finnas beskrivet. Djurhållningsplanen kan formuleras fritt, se anvisning för uppgörande av djurhållningsplan bland bilagorna eller beskrivas genom att fylla i någon av mallarna som finns bland blanketterna.

Ekologiskt godkänt utsäde

Vid ekologisk odling skall ekologiskt utsäde användas. Livsmedelsverket upprätthåller ett register över ekologiskt producerade frön och plantor, som finns att tillgå. I sådana fall där tillgången på ekologiskt utsäde är svag beviljar Ålands landskapsregering årligen vissa växtsorter allmän dispens. Dispenslistan, som finns bland bilagorna, uppdateras höst och vår. Därutöver har Ålands landskapsregering också möjlighet att bevilja odlarspecifik dispens för konventionellt utsäde på särskilda grunder. Närmare anvisningar finns i blanketten för ansökan om dispens för konventionellt utsäde. 

Fröfirmor kan ansöka om godkännande för svenska vallfröblandningar 

I en tilläggsförordning från EU, EU 2021/642, får utsädesblandningar med minst 70 % ekologiskt frö eller frö under omställning säljas som blandningar eftersom det saknas ekologiskt växtförökningsmaterial av vissa arter och sorter. För att ekologiska odlare ska få använda en sådan blandning måste det finnas ett godkännande av Ålands Landskapsregering. Godkännande av fröblandningar förnyas årligen. Instruktioner till fröfirmorna finns bland bilagorna.

Odlare får använda godkända blandningar utan att ansöka om individuellt undantag. Listan över blandningar som godkänts finns bland bilagorna och kan utökas efterhand fröfirmorna lämnar in ansökan om godkännande. Den som använder utsäde med generellt undantag eller genom detta undantagsförfarande godkända blandningar behöver noggrant bokföra vilka mängder av de konventionella godkända utsäden de använt. En lista över godkända blandningar finns bland bilagorna

Godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel

I bilaga II i EU:s förordning 2021/1189 listas godkända ekologiska gödselmedel, så som stallgödsel och kompost. Förordningar med listor över samtliga godkända gödselmedel, handelsgödselmedel och växtskyddsmedel finns på både Livsmedelsverkets webbplats, på vår egen webbplats  växthälsa - växtskyddsmedel och på svenska jordbruksverkets webbplats för ekologisk odling. Listorna uppdateras veckovis, varför det alltid lönar sig att kontrollera dagsläget. Det svenska jordbruksverket tillhandahåller utöver listorna lättläst information som den intresserade gärna kan ta del av. Informationen är inte Krav-specifik utan utgår ifrån EU:s regelverk för ekologisk odling.  

Möjliga dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion

Det finns möjlighet att bevilja undantag från regelverket till vissa delar. Ifall du tror dig ha behov av det, finns de godtagbara omständigheterna uppräknade i ansökningsblanketten samt i anvisningarna.